ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ యాత్వ్ ఇన్ద్రో ऽవస ఉప న ఇహ స్తుతః సధమాద్ అస్తు శూరః |
  వావృధానస్ తవిషీర్ యస్య పూర్వీర్ ద్యౌర్ న క్షత్రమ్ అభిభూతి పుష్యాత్ || 4-021-01

  తస్యేద్ ఇహ స్తవథ వృష్ణ్యాని తువిద్యుమ్నస్య తువిరాధసో నౄన్ |
  యస్య క్రతుర్ విదథ్యో న సమ్రాట్ సాహ్వాన్ తరుత్రో అభ్య్ అస్తి కృష్టీః || 4-021-02

  ఆ యాత్వ్ ఇన్ద్రో దివ ఆ పృథివ్యా మక్షూ సముద్రాద్ ఉత వా పురీషాత్ |
  స్వర్ణరాద్ అవసే నో మరుత్వాన్ పరావతో వా సదనాద్ ఋతస్య || 4-021-03

  స్థూరస్య రాయో బృహతో య ఈశే తమ్ ఉ ష్టవామ విదథేష్వ్ ఇన్ద్రమ్ |
  యో వాయునా జయతి గోమతీషు ప్ర ధృష్ణుయా నయతి వస్యో అచ్ఛ || 4-021-04

  ఉప యో నమో నమసి స్తభాయన్న్ ఇయర్తి వాచం జనయన్ యజధ్యై |
  ఋఞ్జసానః పురువార ఉక్థైర్ ఏన్ద్రం కృణ్వీత సదనేషు హోతా || 4-021-05

  ధిషా యది ధిషణ్యన్తః సరణ్యాన్ సదన్తో అద్రిమ్ ఔశిజస్య గోహే |
  ఆ దురోషాః పాస్త్యస్య హోతా యో నో మహాన్ సంవరణేషు వహ్నిః || 4-021-06

  సత్రా యద్ ఈమ్ భార్వరస్య వృష్ణః సిషక్తి శుష్మ స్తువతే భరాయ |
  గుహా యద్ ఈమ్ ఔశిజస్య గోహే ప్ర యద్ ధియే ప్రాయసే మదాయ || 4-021-07

  వి యద్ వరాంసి పర్వతస్య వృణ్వే పయోభిర్ జిన్వే అపాం జవాంసి |
  విదద్ గౌరస్య గవయస్య గోహే యదీ వాజాయ సుధ్యో వహన్తి || 4-021-08

  భద్రా తే హస్తా సుకృతోత పాణీ ప్రయన్తారా స్తువతే రాధ ఇన్ద్ర |
  కా తే నిషత్తిః కిమ్ ఉ నో మమత్సి కిం నోద్-ఉద్ ఉ హర్షసే దాతవా ఉ || 4-021-09

  ఏవా వస్వ ఇన్ద్రః సత్యః సమ్రాడ్ ఢన్తా వృత్రం వరివః పూరవే కః |
  పురుష్టుత క్రత్వా నః శగ్ధి రాయో భక్షీయ తే ऽవసో దైవ్యస్య || 4-021-10

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-021-11