ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యన్ న ఇన్ద్రో జుజుషే యచ్ చ వష్టి తన్ నో మహాన్ కరతి శుష్మ్య్ ఆ చిత్ |
  బ్రహ్మ స్తోమమ్ మఘవా సోమమ్ ఉక్థా యో అశ్మానం శవసా బిభ్రద్ ఏతి || 4-022-01

  వృషా వృషన్ధిం చతురశ్రిమ్ అస్యన్న్ ఉగ్రో బాహుభ్యాం నృతమః శచీవాన్ |
  శ్రియే పరుష్ణీమ్ ఉషమాణ ఊర్ణాం యస్యాః పర్వాణి సఖ్యాయ వివ్యే || 4-022-02

  యో దేవో దేవతమో జాయమానో మహో వాజేభిర్ మహద్భిశ్ చ శుష్మైః |
  దధానో వజ్రమ్ బాహ్వోర్ ఉశన్తం ద్యామ్ అమేన రేజయత్ ప్ర భూమ || 4-022-03

  విశ్వా రోధాంసి ప్రవతశ్ చ పూర్వీర్ ద్యౌర్ ఋష్వాజ్ జనిమన్ రేజత క్షాః |
  ఆ మాతరా భరతి శుష్మ్య్ ఆ గోర్ నృవత్ పరిజ్మన్ నోనువన్త వాతాః || 4-022-04

  తా తూ త ఇన్ద్ర మహతో మహాని విశ్వేష్వ్ ఇత్ సవనేషు ప్రవాచ్యా |
  యచ్ ఛూర ధృష్ణో ధృషతా దధృష్వాన్ అహిం వజ్రేణ శవసావివేషీః || 4-022-05

  తా తూ తే సత్యా తువినృమ్ణ విశ్వా ప్ర ధేనవః సిస్రతే వృష్ణ ఊధ్నః |
  అధా హ త్వద్ వృషమణో భియానాః ప్ర సిన్ధవో జవసా చక్రమన్త || 4-022-06

  అత్రాహ తే హరివస్ తా ఉ దేవీర్ అవోభిర్ ఇన్ద్ర స్తవన్త స్వసారః |
  యత్ సీమ్ అను ప్ర ముచో బద్బధానా దీర్ఘామ్ అను ప్రసితిం స్యన్దయధ్యై || 4-022-07

  పిపీళే అంశుర్ మద్యో న సిన్ధుర్ ఆ త్వా శమీ శశమానస్య శక్తిః |
  అస్మద్ర్యక్ ఛుశుచానస్య యమ్యా ఆశుర్ న రశ్మిం తువ్యోజసం గోః || 4-022-08

  అస్మే వర్షిష్ఠా కృణుహి జ్యేష్ఠా నృమ్ణాని సత్రా సహురే సహాంసి |
  అస్మభ్యం వృత్రా సుహనాని రన్ధి జహి వధర్ వనుషో మర్త్యస్య || 4-022-09

  అస్మాకమ్ ఇత్ సు శృణుహి త్వమ్ ఇన్ద్రాస్మభ్యం చిత్రాఉప మాహి వాజాన్ |
  అస్మభ్యం విశ్వా ఇషణః పురంధీర్ అస్మాకం సు మఘవన్ బోధి గోదాః || 4-022-10

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-022-11