ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కథా మహామ్ అవృధత్ కస్య హోతుర్ యజ్ఞం జుషాణో అభి సోమమ్ ఊధః |
  పిబన్న్ ఉశానో జుషమాణో అన్ధో వవక్ష ఋష్వః శుచతే ధనాయ || 4-023-01

  కో అస్య వీరః సధమాదమ్ ఆప సమ్ ఆనంశ సుమతిభిః కో అస్య |
  కద్ అస్య చిత్రం చికితే కద్ ఊతీ వృధే భువచ్ ఛశమానస్య యజ్యోః || 4-023-02

  కథా శృణోతి హూయమానమ్ ఇన్ద్రః కథా శృణ్వన్న్ అవసామ్ అస్య వేద |
  కా అస్య పూర్వీర్ ఉపమాతయో హ కథైనమ్ ఆహుః పపురిం జరిత్రే || 4-023-03

  కథా సబాధః శశమానో అస్య నశద్ అభి ద్రవిణం దీధ్యానః |
  దేవో భువన్ నవేదా మ ఋతానాం నమో జగృభ్వాఅభి యజ్ జుజోషత్ || 4-023-04

  కథా కద్ అస్యా ఉషసో వ్యుష్టౌ దేవో మర్తస్య సఖ్యం జుజోష |
  కథా కద్ అస్య సఖ్యం సఖిభ్యో యే అస్మిన్ కామం సుయుజం తతస్రే || 4-023-05

  కిమ్ ఆద్ అమత్రం సఖ్యం సఖిభ్యః కదా ను తే భ్రాత్రమ్ ప్ర బ్రవామ |
  శ్రియే సుదృశో వపుర్ అస్య సర్గాః స్వర్ ణ చిత్రతమమ్ ఇష ఆ గోః || 4-023-06

  ద్రుహం జిఘాంసన్ ధ్వరసమ్ అనిన్ద్రాం తేతిక్తే తిగ్మా తుజసే అనీకా |
  ఋణా చిద్ యత్ర ఋణయా న ఉగ్రో దూరే అజ్ఞాతా ఉషసో బబాధే || 4-023-07

  ఋతస్య హి శురుధః సన్తి పూర్వీర్ ఋతస్య ధీతిర్ వృజినాని హన్తి |
  ఋతస్య శ్లోకో బధిరా తతర్ద కర్ణా బుధానః శుచమాన ఆయోః || 4-023-08

  ఋతస్య దృళ్హా ధరుణాని సన్తి పురూణి చన్ద్రా వపుషే వపూంషి |
  ఋతేన దీర్ఘమ్ ఇషణన్త పృక్ష ఋతేన గావ ఋతమ్ ఆ వివేశుః || 4-023-09

  ఋతం యేమాన ఋతమ్ ఇద్ వనోత్య్ ఋతస్య శుష్మస్ తురయా ఉ గవ్యుః |
  ఋతాయ పృథ్వీ బహులే గభీరే ఋతాయ ధేనూ పరమే దుహాతే || 4-023-10

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-023-11