ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దూతం వో విశ్వవేదసం హవ్యవాహమ్ అమర్త్యమ్ |
  యజిష్ఠమ్ ఋఞ్జసే గిరా || 4-008-01

  స హి వేదా వసుధితిమ్ మహాఆరోధనం దివః |
  స దేవాఏహ వక్షతి || 4-008-02

  స వేద దేవ ఆనమం దేవాఋతాయతే దమే |
  దాతి ప్రియాణి చిద్ వసు || 4-008-03

  స హోతా సేద్ ఉ దూత్యం చికిత్వాఅన్తర్ ఈయతే |
  విద్వాఆరోధనం దివః || 4-008-04

  తే స్యామ యే అగ్నయే దదాశుర్ హవ్యదాతిభిః |
  య ఈమ్ పుష్యన్త ఇన్ధతే || 4-008-05

  తే రాయా తే సువీర్యైః ససవాంసో వి శృణ్విరే |
  యే అగ్నా దధిరే దువః || 4-008-06

  అస్మే రాయో దివే-దివే సం చరన్తు పురుస్పృహః |
  అస్మే వాజాస ఈరతామ్ || 4-008-07

  స విప్రశ్ చర్షణీనాం శవసా మానుషాణామ్ |
  అతి క్షిప్రేవ విధ్యతి || 4-008-08