ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయమ్ ఇహ ప్రథమో ధాయి ధాతృభిర్ హోతా యజిష్ఠో అధ్వరేష్వ్ ఈడ్యః |
  యమ్ అప్నవానో భృగవో విరురుచుర్ వనేషు చిత్రం విభ్వం విశే-విశే || 4-007-01

  అగ్నే కదా త ఆనుషగ్ భువద్ దేవస్య చేతనమ్ |
  అధా హి త్వా జగృభ్రిరే మర్తాసో విక్ష్వ్ ఈడ్యమ్ || 4-007-02

  ఋతావానం విచేతసమ్ పశ్యన్తో ద్యామ్ ఇవ స్తృభిః |
  విశ్వేషామ్ అధ్వరాణాం హస్కర్తారం దమే-దమే || 4-007-03

  ఆశుం దూతం వివస్వతో విశ్వా యశ్ చర్షణీర్ అభి |
  ఆ జభ్రుః కేతుమ్ ఆయవో భృగవాణం విశే-విశే || 4-007-04

  తమ్ ఈం హోతారమ్ ఆనుషక్ చికిత్వాంసం ని షేదిరే |
  రణ్వమ్ పావకశోచిషం యజిష్ఠం సప్త ధామభిః || 4-007-05

  తం శశ్వతీషు మాతృషు వన ఆ వీతమ్ అశ్రితమ్ |
  చిత్రం సన్తం గుహా హితం సువేదం కూచిదర్థినమ్ || 4-007-06

  ససస్య యద్ వియుతా సస్మిన్న్ ఊధన్న్ ఋతస్య ధామన్ రణయన్త దేవాః |
  మహాఅగ్నిర్ నమసా రాతహవ్యో వేర్ అధ్వరాయ సదమ్ ఇద్ ఋతావా || 4-007-07

  వేర్ అధ్వరస్య దూత్యాని విద్వాన్ ఉభే అన్తా రోదసీ సంచికిత్వాన్ |
  దూత ఈయసే ప్రదివ ఉరాణో విదుష్టరో దివ ఆరోధనాని || 4-007-08

  కృష్ణం త ఏమ రుశతః పురో భాశ్ చరిష్ణ్వ్ అర్చిర్ వపుషామ్ ఇద్ ఏకమ్ |
  యద్ అప్రవీతా దధతే హ గర్భం సద్యశ్ చిజ్ జాతో భవసీద్ ఉ దూతః || 4-007-09

  సద్యో జాతస్య దదృశానమ్ ఓజో యద్ అస్య వాతో అనువాతి శోచిః |
  వృణక్తి తిగ్మామ్ అతసేషు జిహ్వాం స్థిరా చిద్ అన్నా దయతే వి జమ్భైః || 4-007-10

  తృషు యద్ అన్నా తృషుణా వవక్ష తృషుం దూతం కృణుతే యహ్వో అగ్నిః |
  వాతస్య మేళిం సచతే నిజూర్వన్న్ ఆశుం న వాజయతే హిన్వే అర్వా || 4-007-11