ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఊర్ధ్వ ఊ షు ణో అధ్వరస్య హోతర్ అగ్నే తిష్ఠ దేవతాతా యజీయాన్ |
  త్వం హి విశ్వమ్ అభ్య్ అసి మన్మ ప్ర వేధసశ్ చిత్ తిరసి మనీషామ్ || 4-006-01

  అమూరో హోతా న్య్ అసాది విక్ష్వ్ అగ్నిర్ మన్ద్రో విదథేషు ప్రచేతాః |
  ఊర్ధ్వమ్ భానుం సవితేవాశ్రేన్ మేతేవ ధూమం స్తభాయద్ ఉప ద్యామ్ || 4-006-02

  యతా సుజూర్ణీ రాతినీ ఘృతాచీ ప్రదక్షిణిద్ దేవతాతిమ్ ఉరాణః |
  ఉద్ ఉ స్వరుర్ నవజా నాక్రః పశ్వో అనక్తి సుధితః సుమేకః || 4-006-03

  స్తీర్ణే బర్హిషి సమిధానే అగ్నా ఊర్ధ్వో అధ్వర్యుర్ జుజుషాణో అస్థాత్ |
  పర్య్ అగ్నిః పశుపా న హోతా త్రివిష్ట్య్ ఏతి ప్రదివ ఉరాణః || 4-006-04

  పరి త్మనా మితద్రుర్ ఏతి హోతాగ్నిర్ మన్ద్రో మధువచా ఋతావా |
  ద్రవన్త్య్ అస్య వాజినో న శోకా భయన్తే విశ్వా భువనా యద్ అభ్రాట్ || 4-006-05

  భద్రా తే అగ్నే స్వనీక సందృగ్ ఘోరస్య సతో విషుణస్య చారుః |
  న యత్ తే శోచిస్ తమసా వరన్త న ధ్వస్మానస్ తన్వీ రేప ఆ ధుః || 4-006-06

  న యస్య సాతుర్ జనితోర్ అవారి న మాతరాపితరా నూ చిద్ ఇష్టౌ |
  అధా మిత్రో న సుధితః పావకో ऽగ్నిర్ దీదాయ మానుషీషు విక్షు || 4-006-07

  ద్విర్ యమ్ పఞ్చ జీజనన్ సంవసానాః స్వసారో అగ్నిమ్ మానుషీషు విక్షు |
  ఉషర్బుధమ్ అథర్యో న దన్తం శుక్రం స్వాసమ్ పరశుం న తిగ్మమ్ || 4-006-08

  తవ త్యే అగ్నే హరితో ఘృతస్నా రోహితాస ఋజ్వఞ్చః స్వఞ్చః |
  అరుషాసో వృషణ ఋజుముష్కా ఆ దేవతాతిమ్ అహ్వన్త దస్మాః || 4-006-09

  యే హ త్యే తే సహమానా అయాసస్ త్వేషాసో అగ్నే అర్చయశ్ చరన్తి |
  శ్యేనాసో న దువసనాసో అర్థం తువిష్వణసో మారుతం న శర్ధః || 4-006-10

  అకారి బ్రహ్మ సమిధాన తుభ్యం శంసాత్య్ ఉక్థం యజతే వ్య్ ఊ ధాః |
  హోతారమ్ అగ్నిమ్ మనుషో ని షేదుర్ నమస్యన్త ఉశిజః శంసమ్ ఆయోః || 4-006-11