ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వైశ్వానరాయ మీళ్హుషే సజోషాః కథా దాశేమాగ్నయే బృహద్ భాః |
  అనూనేన బృహతా వక్షథేనోప స్తభాయద్ ఉపమిన్ న రోధః || 4-005-01

  మా నిన్దత య ఇమామ్ మహ్యం రాతిం దేవో దదౌ మర్త్యాయ స్వధావాన్ |
  పాకాయ గృత్సో అమృతో విచేతా వైశ్వానరో నృతమో యహ్వో అగ్నిః || 4-005-02

  సామ ద్విబర్హా మహి తిగ్మభృష్టిః సహస్రరేతా వృషభస్ తువిష్మాన్ |
  పదం న గోర్ అపగూళ్హం వివిద్వాన్ అగ్నిర్ మహ్యమ్ ప్రేద్ ఉ వోచన్ మనీషామ్ || 4-005-03

  ప్ర తాఅగ్నిర్ బభసత్ తిగ్మజమ్భస్ తపిష్ఠేన శోచిషా యః సురాధాః |
  ప్ర యే మినన్తి వరుణస్య ధామ ప్రియా మిత్రస్య చేతతో ధ్రువాణి || 4-005-04

  అభ్రాతరో న యోషణో వ్యన్తః పతిరిపో న జనయో దురేవాః |
  పాపాసః సన్తో అనృతా అసత్యా ఇదమ్ పదమ్ అజనతా గభీరమ్ || 4-005-05

  ఇదమ్ మే అగ్నే కియతే పావకామినతే గురుమ్ భారం న మన్మ |
  బృహద్ దధాథ ధృషతా గభీరం యహ్వమ్ పృష్ఠమ్ ప్రయసా సప్తధాతు || 4-005-06

  తమ్ ఇన్ న్వ్ ఏవ సమనా సమానమ్ అభి క్రత్వా పునతీ ధీతిర్ అశ్యాః |
  ససస్య చర్మన్న్ అధి చారు పృశ్నేర్ అగ్రే రుప ఆరుపితం జబారు || 4-005-07

  ప్రవాచ్యం వచసః కిమ్ మే అస్య గుహా హితమ్ ఉప నిణిగ్ వదన్తి |
  యద్ ఉస్రియాణామ్ అప వార్ ఇవ వ్రన్ పాతి ప్రియం రుపో అగ్రమ్ పదం వేః || 4-005-08

  ఇదమ్ ఉ త్యన్ మహి మహామ్ అనీకం యద్ ఉస్రియా సచత పూర్వ్యం గౌః |
  ఋతస్య పదే అధి దీద్యానం గుహా రఘుష్యద్ రఘుయద్ వివేద || 4-005-09

  అధ ద్యుతానః పిత్రోః సచాసామనుత గుహ్యం చారు పృశ్నేః |
  మాతుష్ పదే పరమే అన్తి షద్ గోర్ వృష్ణః శోచిషః ప్రయతస్య జిహ్వా || 4-005-10

  ఋతం వోచే నమసా పృచ్ఛ్యమానస్ తవాశసా జాతవేదో యదీదమ్ |
  త్వమ్ అస్య క్షయసి యద్ ధ విశ్వం దివి యద్ ఉ ద్రవిణం యత్ పృథివ్యామ్ || 4-005-11

  కిం నో అస్య ద్రవిణం కద్ ధ రత్నం వి నో వోచో జాతవేదశ్ చికిత్వాన్ |
  గుహాధ్వనః పరమం యన్ నో అస్య రేకు పదం న నిదానా అగన్మ || 4-005-12

  కా మర్యాదా వయునా కద్ ధ వామమ్ అచ్ఛా గమేమ రఘవో న వాజమ్ |
  కదా నో దేవీర్ అమృతస్య పత్నీః సూరో వర్ణేన తతనన్న్ ఉషాసః || 4-005-13

  అనిరేణ వచసా ఫల్గ్వేన ప్రతీత్యేన కృధునాతృపాసః |
  అధా తే అగ్నే కిమ్ ఇహా వదన్త్య్ అనాయుధాస ఆసతా సచన్తామ్ || 4-005-14

  అస్య శ్రియే సమిధానస్య వృష్ణో వసోర్ అనీకం దమ ఆ రురోచ |
  రుశద్ వసానః సుదృశీకరూపః క్షితిర్ న రాయా పురువారో అద్యౌత్ || 4-005-15