ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కృణుష్వ పాజః ప్రసితిం న పృథ్వీం యాహి రాజేవామవాఇభేన |
  తృష్వీమ్ అను ప్రసితిం ద్రూణానో ऽస్తాసి విధ్య రక్షసస్ తపిష్ఠైః || 4-004-01

  తవ భ్రమాస ఆశుయా పతన్త్య్ అను స్పృశ ధృషతా శోశుచానః |
  తపూంష్య్ అగ్నే జుహ్వా పతంగాన్ అసందితో వి సృజ విష్వగ్ ఉల్కాః || 4-004-02

  ప్రతి స్పశో వి సృజ తూర్ణితమో భవా పాయుర్ విశో అస్యా అదబ్ధః |
  యో నో దూరే అఘశంసో యో అన్త్య్ అగ్నే మాకిష్ టే వ్యథిర్ ఆ దధర్షీత్ || 4-004-03

  ఉద్ అగ్నే తిష్ఠ ప్రత్య్ ఆ తనుష్వ న్య్ అమిత్రాఓషతాత్ తిగ్మహేతే |
  యో నో అరాతిం సమిధాన చక్రే నీచా తం ధక్ష్య్ అతసం న శుష్కమ్ || 4-004-04

  ఊర్ధ్వో భవ ప్రతి విధ్యాధ్య్ అస్మద్ ఆవిష్ కృణుష్వ దైవ్యాన్య్ అగ్నే |
  అవ స్థిరా తనుహి యాతుజూనాం జామిమ్ అజామిమ్ ప్ర మృణీహి శత్రూన్ || 4-004-05

  స తే జానాతి సుమతిం యవిష్ఠ య ఈవతే బ్రహ్మణే గాతుమ్ ఐరత్ |
  విశ్వాన్య్ అస్మై సుదినాని రాయో ద్యుమ్నాన్య్ అర్యో వి దురో అభి ద్యౌత్ || 4-004-06

  సేద్ అగ్నే అస్తు సుభగః సుదానుర్ యస్ త్వా నిత్యేన హవిషా య ఉక్థైః |
  పిప్రీషతి స్వ ఆయుషి దురోణే విశ్వేద్ అస్మై సుదినా సాసద్ ఇష్టిః || 4-004-07

  అర్చామి తే సుమతిం ఘోష్య్ అర్వాక్ సం తే వావాతా జరతామ్ ఇయం గీః |
  స్వశ్వాస్ త్వా సురథా మర్జయేమాస్మే క్షత్రాణి ధారయేర్ అను ద్యూన్ || 4-004-08

  ఇహ త్వా భూర్య్ ఆ చరేద్ ఉప త్మన్ దోషావస్తర్ దీదివాంసమ్ అను ద్యూన్ |
  క్రీళన్తస్ త్వా సుమనసః సపేమాభి ద్యుమ్నా తస్థివాంసో జనానామ్ || 4-004-09

  యస్ త్వా స్వశ్వః సుహిరణ్యో అగ్న ఉపయాతి వసుమతా రథేన |
  తస్య త్రాతా భవసి తస్య సఖా యస్ త ఆతిథ్యమ్ ఆనుషగ్ జుజోషత్ || 4-004-10

  మహో రుజామి బన్ధుతా వచోభిస్ తన్ మా పితుర్ గోతమాద్ అన్వ్ ఇయాయ |
  త్వం నో అస్య వచసశ్ చికిద్ధి హోతర్ యవిష్ఠ సుక్రతో దమూనాః || 4-004-11

  అస్వప్నజస్ తరణయః సుశేవా అతన్ద్రాసో ऽవృకా అశ్రమిష్ఠాః |
  తే పాయవః సధ్ర్యఞ్చో నిషద్యాగ్నే తవ నః పాన్త్వ్ అమూర || 4-004-12

  యే పాయవో మామతేయం తే అగ్నే పశ్యన్తో అన్ధం దురితాద్ అరక్షన్ |
  రరక్ష తాన్ సుకృతో విశ్వవేదా దిప్సన్త ఇద్ రిపవో నాహ దేభుః || 4-004-13

  త్వయా వయం సధన్యస్ త్వోతాస్ తవ ప్రణీత్య్ అశ్యామ వాజాన్ |
  ఉభా శంసా సూదయ సత్యతాతే ऽనుష్ఠుయా కృణుహ్య్ అహ్రయాణ || 4-004-14

  అయా తే అగ్నే సమిధా విధేమ ప్రతి స్తోమం శస్యమానం గృభాయ |
  దహాశసో రక్షసః పాహ్య్ అస్మాన్ ద్రుహో నిదో మిత్రమహో అవద్యాత్ || 4-004-15