ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వో రాజానమ్ అధ్వరస్య రుద్రం హోతారం సత్యయజం రోదస్యోః |
  అగ్నిమ్ పురా తనయిత్నోర్ అచిత్తాద్ ధిరణ్యరూపమ్ అవసే కృణుధ్వమ్ || 4-003-01

  అయం యోనిశ్ చకృమా యం వయం తే జాయేవ పత్య ఉశతీ సువాసాః |
  అర్వాచీనః పరివీతో ని షీదేమా ఉ తే స్వపాక ప్రతీచీః || 4-003-02
  ఆశృణ్వతే అదృపితాయ మన్మ నృచక్షసే సుమృళీకాయ వేధః |
  దేవాయ శస్తిమ్ అమృతాయ శంస గ్రావేవ సోతా మధుషుద్ యమ్ ఈళే || 4-003-03

  త్వం చిన్ నః శమ్యా అగ్నే అస్యా ఋతస్య బోధ్య్ ఋతచిత్ స్వాధీః |
  కదా త ఉక్థా సధమాద్యాని కదా భవన్తి సఖ్యా గృహే తే || 4-003-04

  కథా హ తద్ వరుణాయ త్వమ్ అగ్నే కథా దివే గర్హసే కన్ న ఆగః |
  కథా మిత్రాయ మీళ్హుషే పృథివ్యై బ్రవః కద్ అర్యమ్ణే కద్ భగాయ || 4-003-05

  కద్ ధిష్ణ్యాసు వృధసానో అగ్నే కద్ వాతాయ ప్రతవసే శుభంయే |
  పరిజ్మనే నాసత్యాయ క్షే బ్రవః కద్ అగ్నే రుద్రాయ నృఘ్నే || 4-003-06

  కథా మహే పుష్టిమ్భరాయ పూష్ణే కద్ రుద్రాయ సుమఖాయ హవిర్దే |
  కద్ విష్ణవ ఉరుగాయాయ రేతో బ్రవః కద్ అగ్నే శరవే బృహత్యై || 4-003-07

  కథా శర్ధాయ మరుతామ్ ఋతాయ కథా సూరే బృహతే పృచ్ఛ్యమానః |
  ప్రతి బ్రవో ऽదితయే తురాయ సాధా దివో జాతవేదశ్ చికిత్వాన్ || 4-003-08

  ఋతేన ఋతం నియతమ్ ఈళ ఆ గోర్ ఆమా సచా మధుమత్ పక్వమ్ అగ్నే |
  కృష్ణా సతీ రుశతా ధాసినైషా జామర్యేణ పయసా పీపాయ || 4-003-09

  ఋతేన హి ష్మా వృషభశ్ చిద్ అక్తః పుమాఅగ్నిః పయసా పృష్ఠ్యేన |
  అస్పన్దమానో అచరద్ వయోధా వృషా శుక్రం దుదుహే పృశ్నిర్ ఊధః || 4-003-10

  ఋతేనాద్రిం వ్య్ అసన్ భిదన్తః సమ్ అఙ్గిరసో నవన్త గోభిః |
  శునం నరః పరి షదన్న్ ఉషాసమ్ ఆవిః స్వర్ అభవజ్ జాతే అగ్నౌ || 4-003-11

  ఋతేన దేవీర్ అమృతా అమృక్తా అర్ణోభిర్ ఆపో మధుమద్భిర్ అగ్నే |
  వాజీ న సర్గేషు ప్రస్తుభానః ప్ర సదమ్ ఇత్ స్రవితవే దధన్యుః || 4-003-12

  మా కస్య యక్షం సదమ్ ఇద్ ధురో గా మా వేశస్య ప్రమినతో మాపేః |
  మా భ్రాతుర్ అగ్నే అనృజోర్ ఋణం వేర్ మా సఖ్యుర్ దక్షం రిపోర్ భుజేమ || 4-003-13

  రక్షా ణో అగ్నే తవ రక్షణేభీ రారక్షాణః సుమఖ ప్రీణానః |
  ప్రతి ష్ఫుర వి రుజ వీడ్వ్ అంహో జహి రక్షో మహి చిద్ వావృధానమ్ || 4-003-14

  ఏభిర్ భవ సుమనా అగ్నే అర్కైర్ ఇమాన్ స్పృశ మన్మభిః శూర వాజాన్ |
  ఉత బ్రహ్మాణ్య్ అఙ్గిరో జుషస్వ సం తే శస్తిర్ దేవవాతా జరేత || 4-003-15

  ఏతా విశ్వా విదుషే తుభ్యం వేధో నీథాన్య్ అగ్నే నిణ్యా వచాంసి |
  నివచనా కవయే కావ్యాన్య్ అశంసిషమ్ మతిభిర్ విప్ర ఉక్థైః || 4-003-16