ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో మర్త్యేష్వ్ అమృత ఋతావా దేవో దేవేష్వ్ అరతిర్ నిధాయి |
  హోతా యజిష్ఠో మహ్నా శుచధ్యై హవ్యైర్ అగ్నిర్ మనుష ఈరయధ్యై || 4-002-01

  ఇహ త్వం సూనో సహసో నో అద్య జాతో జాతాఉభయాఅన్తర్ అగ్నే |
  దూత ఈయసే యుయుజాన ఋష్వ ఋజుముష్కాన్ వృషణః శుక్రాంశ్ చ || 4-002-02

  అత్యా వృధస్నూ రోహితా ఘృతస్నూ ఋతస్య మన్యే మనసా జవిష్ఠా |
  అన్తర్ ఈయసే అరుషా యుజానో యుష్మాంశ్ చ దేవాన్ విశ ఆ చ మర్తాన్ || 4-002-03

  అర్యమణం వరుణమ్ మిత్రమ్ ఏషామ్ ఇన్ద్రావిష్ణూ మరుతో అశ్వినోత |
  స్వశ్వో అగ్నే సురథః సురాధా ఏద్ ఉ వహ సుహవిషే జనాయ || 4-002-04

  గోమాఅగ్నే ऽవిమాఅశ్వీ యజ్ఞో నృవత్సఖా సదమ్ ఇద్ అప్రమృష్యః |
  ఇళావాఏషో అసుర ప్రజావాన్ దీర్ఘో రయిః పృథుబుధ్నః సభావాన్ || 4-002-05

  యస్ త ఇధ్మం జభరత్ సిష్విదానో మూర్ధానం వా తతపతే త్వాయా |
  భువస్ తస్య స్వతవాపాయుర్ అగ్నే విశ్వస్మాత్ సీమ్ అఘాయత ఉరుష్య || 4-002-06

  యస్ తే భరాద్ అన్నియతే చిద్ అన్నం నిశిషన్ మన్ద్రమ్ అతిథిమ్ ఉదీరత్ |
  ఆ దేవయుర్ ఇనధతే దురోణే తస్మిన్ రయిర్ ధ్రువో అస్తు దాస్వాన్ || 4-002-07

  యస్ త్వా దోషా య ఉషసి ప్రశంసాత్ ప్రియం వా త్వా కృణవతే హవిష్మాన్ |
  అశ్వో న స్వే దమ ఆ హేమ్యావాన్ తమ్ అంహసః పీపరో దాశ్వాంసమ్ || 4-002-08

  యస్ తుభ్యమ్ అగ్నే అమృతాయ దాశద్ దువస్ త్వే కృణవతే యతస్రుక్ |
  న స రాయా శశమానో వి యోషన్ నైనమ్ అంహః పరి వరద్ అఘాయోః || 4-002-09

  యస్య త్వమ్ అగ్నే అధ్వరం జుజోషో దేవో మర్తస్య సుధితం రరాణః |
  ప్రీతేద్ అసద్ ధోత్రా సా యవిష్ఠాసామ యస్య విధతో వృధాసః || 4-002-10

  చిత్తిమ్ అచిత్తిం చినవద్ వి విద్వాన్ పృష్ఠేవ వీతా వృజినా చ మర్తాన్ |
  రాయే చ నః స్వపత్యాయ దేవ దితిం చ రాస్వాదితిమ్ ఉరుష్య || 4-002-11

  కవిం శశాసుః కవయో ऽదబ్ధా నిధారయన్తో దుర్యాస్వ్ ఆయోః |
  అతస్ త్వం దృశ్యాఅగ్న ఏతాన్ పడ్భిః పశ్యేర్ అద్భుతాఅర్య ఏవైః || 4-002-12

  త్వమ్ అగ్నే వాఘతే సుప్రణీతిః సుతసోమాయ విధతే యవిష్ఠ |
  రత్నమ్ భర శశమానాయ ఘృష్వే పృథు శ్చన్ద్రమ్ అవసే చర్షణిప్రాః || 4-002-13

  అధా హ యద్ వయమ్ అగ్నే త్వాయా పడ్భిర్ హస్తేభిశ్ చకృమా తనూభిః |
  రథం న క్రన్తో అపసా భురిజోర్ ఋతం యేముః సుధ్య ఆశుషాణాః || 4-002-14

  అధా మాతుర్ ఉషసః సప్త విప్రా జాయేమహి ప్రథమా వేధసో నౄన్ |
  దివస్ పుత్రా అఙ్గిరసో భవేమాద్రిం రుజేమ ధనినం శుచన్తః || 4-002-15

  అధా యథా నః పితరః పరాసః ప్రత్నాసో అగ్న ఋతమ్ ఆశుషాణాః |
  శుచీద్ అయన్ దీధితిమ్ ఉక్థశాసః క్షామా భిన్దన్తో అరుణీర్ అప వ్రన్ || 4-002-16

  సుకర్మాణః సురుచో దేవయన్తో ऽయో న దేవా జనిమా ధమన్తః |
  శుచన్తో అగ్నిం వవృధన్త ఇన్ద్రమ్ ఊర్వం గవ్యమ్ పరిషదన్తో అగ్మన్ || 4-002-17

  ఆ యూథేవ క్షుమతి పశ్వో అఖ్యద్ దేవానాం యజ్ జనిమాన్త్య్ ఉగ్ర |
  మర్తానాం చిద్ ఉర్వశీర్ అకృప్రన్ వృధే చిద్ అర్య ఉపరస్యాయోః || 4-002-18

  అకర్మ తే స్వపసో అభూమ ఋతమ్ అవస్రన్న్ ఉషసో విభాతీః |
  అనూనమ్ అగ్నిమ్ పురుధా సుశ్చన్ద్రం దేవస్య మర్మృజతశ్ చారు చక్షుః || 4-002-19

  ఏతా తే అగ్న ఉచథాని వేధో ऽవోచామ కవయే తా జుషస్వ |
  ఉచ్ ఛోచస్వ కృణుహి వస్యసో నో మహో రాయః పురువార ప్ర యన్ధి || 4-002-20