ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

త్వాం హ్య్ అగ్నే సదమ్ ఇత్ సమన్యవో దేవాసో దేవమ్ అరతిం న్యేరిర ఇతి క్రత్వా న్యేరిరే |
  అమర్త్యం యజత మర్త్యేష్వ్ ఆ దేవమ్ ఆదేవం జనత ప్రచేతసం విశ్వమ్ ఆదేవం జనత ప్రచేతసమ్|| 4-001-01

  స భ్రాతరం వరుణమ్ అగ్న ఆ వవృత్స్వ దేవాఅచ్ఛా సుమతీ యజ్ఞవనసం జ్యేష్ఠం యజ్ఞవనసమ్|
  ఋతావానమ్ ఆదిత్యం చర్షణీధృతం రాజానం చర్షణీధృతమ్ || 4-001-02

  సఖే సఖాయమ్ అభ్య్ ఆ వవృత్స్వాశుం న చక్రం రథ్యేవ రంహ్యాస్మభ్యం దస్మ రంహ్యా|
  అగ్నే మృళీకం వరుణే సచా విదో మరుత్సు విశ్వభానుషు |
  తోకాయ తుజే శుశుచాన శం కృధ్య్ అస్మభ్యం దస్మ శం కృధి || 4-001-03

  త్వం నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేళో ऽవ యాసిసీష్ఠాః |
  యజిష్ఠో వహ్నితమః శోశుచానో విశ్వా ద్వేషాంసి ప్ర ముముగ్ధ్య్ అస్మత్ || 4-001-04

  స త్వం నో అగ్నే ऽవమో భవోతీ నేదిష్ఠో అస్యా ఉషసో వ్యుష్టౌ |
  అవ యక్ష్వ నో వరుణం రరాణో వీహి మృళీకం సుహవో న ఏధి || 4-001-05

  అస్య శ్రేష్ఠా సుభగస్య సందృగ్ దేవస్య చిత్రతమా మర్త్యేషు |
  శుచి ఘృతం న తప్తమ్ అఘ్న్యాయా స్పార్హా దేవస్య మంహనేవ ధేనోః || 4-001-06

  త్రిర్ అస్య తా పరమా సన్తి సత్యా స్పార్హా దేవస్య జనిమాన్య్ అగ్నేః |
  అనన్తే అన్తః పరివీత ఆగాచ్ ఛుచిః శుక్రో అర్యో రోరుచానః || 4-001-07

  స దూతో విశ్వేద్ అభి వష్టి సద్మా హోతా హిరణ్యరథో రంసుజిహ్వః|
  రోహిదశ్వో వపుష్యో విభావా సదా రణ్వః పితుమతీవ సంసత్ || 4-001-08

  స చేతయన్ మనుషో యజ్ఞబన్ధుః ప్ర తమ్ మహ్యా రశనయా నయన్తి|
  స క్షేత్య్ అస్య దుర్యాసు సాధన్ దేవో మర్తస్య సధనిత్వమ్ ఆప || 4-001-09

  స తూ నో అగ్నిర్ నయతు ప్రజానన్న్ అచ్ఛా రత్నం దేవభక్తం యద్ అస్య |
  ధియా యద్ విశ్వే అమృతా అకృణ్వన్ ద్యౌష్ పితా జనితా సత్యమ్ ఉక్షన్ || 4-001-10

  స జాయత ప్రథమః పస్త్యాసు మహో బుధ్నే రజసో అస్య యోనౌ |
  అపాద్ అశీర్షా గుహమానో అన్తాయోయువానో వృషభస్య నీళే || 4-001-11

  ప్ర శర్ధ ఆర్త ప్రథమం విపన్యఋతస్య యోనా వృషభస్య నీళే |
  స్పార్హో యువా వపుష్యో విభావా సప్త ప్రియాసో ऽజనయన్త వృష్ణే || 4-001-12

  అస్మాకమ్ అత్ర పితరో మనుష్యా అభి ప్ర సేదుర్ ఋతమ్ ఆశుషాణాః |
  అశ్మవ్రజాః సుదుఘా వవ్రే అన్తర్ ఉద్ ఉస్రా ఆజన్న్ ఉషసో హువానాః || 4-001-13

  తే మర్మృజత దదృవాంసో అద్రిం తద్ ఏషామ్ అన్యే అభితో వి వోచన్ |
  పశ్వయన్త్రాసో అభి కారమ్ అర్చన్ విదన్త జ్యోతిశ్ చకృపన్త ధీభిః || 4-001-14

  తే గవ్యతా మనసా దృధ్రమ్ ఉబ్ధం గా యేమానమ్ పరి షన్తమ్ అద్రిమ్ |
  దృళ్హం నరో వచసా దైవ్యేన వ్రజం గోమన్తమ్ ఉశిజో వి వవ్రుః || 4-001-15

  తే మన్వత ప్రథమం నామ ధేనోస్ త్రిః సప్త మాతుః పరమాణి విన్దన్ |
  తజ్ జానతీర్ అభ్య్ అనూషత వ్రా ఆవిర్ భువద్ అరుణీర్ యశసా గోః || 4-001-16

  నేశత్ తమో దుధితం రోచత ద్యౌర్ ఉద్ దేవ్యా ఉషసో భానుర్ అర్త |
  ఆ సూర్యో బృహతస్ తిష్ఠద్ అజ్రాఋజు మర్తేషు వృజినా చ పశ్యన్ || 4-001-17

  ఆద్ ఇత్ పశ్చా బుబుధానా వ్య్ అఖ్యన్న్ ఆద్ ఇద్ రత్నం ధారయన్త ద్యుభక్తమ్ |
  విశ్వే విశ్వాసు దుర్యాసు దేవా మిత్ర ధియే వరుణ సత్యమ్ అస్తు || 4-001-18

  అచ్ఛా వోచేయ శుశుచానమ్ అగ్నిం హోతారం విశ్వభరసం యజిష్ఠమ్ |
  శుచ్య్ ఊధో అతృణన్ న గవామ్ అన్ధో న పూతమ్ పరిషిక్తమ్ అంశోః || 4-001-19

  విశ్వేషామ్ అదితిర్ యజ్ఞియానాం విశ్వేషామ్ అతిథిర్ మానుషాణామ్ |
  అగ్నిర్ దేవానామ్ అవ ఆవృణానః సుమృళీకో భవతు జాతవేదాః || 4-001-20