ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమా ఉ వామ్ భృమయో మన్యమానా యువావతే న తుజ్యా అభూవన్ |
  క్వ త్యద్ ఇన్ద్రావరుణా యశో వాం యేన స్మా సినమ్ భరథః సఖిభ్యః || 3-062-01

  అయమ్ ఉ వామ్ పురుతమో రయీయఞ్ ఛశ్వత్తమమ్ అవసే జోహవీతి |
  సజోషావ్ ఇన్ద్రావరుణా మరుద్భిర్ దివా పృథివ్యా శృణుతం హవమ్ మే || 3-062-02

  అస్మే తద్ ఇన్ద్రావరుణా వసు ష్యాద్ అస్మే రయిర్ మరుతః సర్వవీరః |
  అస్మాన్ వరూత్రీః శరణైర్ అవన్త్వ్ అస్మాన్ హోత్రా భారతీ దక్షిణాభిః || 3-062-03

  బృహస్పతే జుషస్వ నో హవ్యాని విశ్వదేవ్య |
  రాస్వ రత్నాని దాశుషే || 3-062-04

  శుచిమ్ అర్కైర్ బృహస్పతిమ్ అధ్వరేషు నమస్యత |
  అనామ్య్ ఓజ ఆ చకే || 3-062-05

  వృషభం చర్షణీనాం విశ్వరూపమ్ అదాభ్యమ్ |
  బృహస్పతిం వరేణ్యమ్ || 3-062-06

  ఇయం తే పూషన్న్ ఆఘృణే సుష్టుతిర్ దేవ నవ్యసీ |
  అస్మాభిస్ తుభ్యం శస్యతే || 3-062-07

  తాం జుషస్వ గిరమ్ మమ వాజయన్తీమ్ అవా ధియమ్ |
  వధూయుర్ ఇవ యోషణామ్ || 3-062-08

  యో విశ్వాభి విపశ్యతి భువనా సం చ పశ్యతి |
  స నః పూషావితా భువత్ || 3-062-09

  తత్ సవితుర్ వరేణ్యమ్ భర్గో దేవస్య ధీమహి |
  ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ || 3-062-10

  దేవస్య సవితుర్ వయం వాజయన్తః పురంధ్యా |
  భగస్య రాతిమ్ ఈమహే || 3-062-11

  దేవం నరః సవితారం విప్రా యజ్ఞైః సువృక్తిభిః |
  నమస్యన్తి ధియేషితాః || 3-062-12

  సోమో జిగాతి గాతువిద్ దేవానామ్ ఏతి నిష్కృతమ్ |
  ఋతస్య యోనిమ్ ఆసదమ్ || 3-062-13

  సోమో అస్మభ్యం ద్విపదే చతుష్పదే చ పశవే |
  అనమీవా ఇషస్ కరత్ || 3-062-14

  అస్మాకమ్ ఆయుర్ వర్ధయన్న్ అభిమాతీః సహమానః |
  సోమః సధస్థమ్ ఆసదత్ || 3-062-15

  ఆ నో మిత్రావరుణా ఘృతైర్ గవ్యూతిమ్ ఉక్షతమ్ |
  మధ్వా రజాంసి సుక్రతూ || 3-062-16

  ఉరుశంసా నమోవృధా మహ్నా దక్షస్య రాజథః |
  ద్రాఘిష్ఠాభిః శుచివ్రతా || 3-062-17

  గృణానా జమదగ్నినా యోనావ్ ఋతస్య సీదతమ్ |
  పాతం సోమమ్ ఋతావృధా || 3-062-18