ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉషో వాజేన వాజిని ప్రచేతా స్తోమం జుషస్వ గృణతో మఘోని |
  పురాణీ దేవి యువతిః పురంధిర్ అను వ్రతం చరసి విశ్వవారే || 3-061-01

  ఉషో దేవ్య్ అమర్త్యా వి భాహి చన్ద్రరథా సూనృతా ఈరయన్తీ |
  ఆ త్వా వహన్తు సుయమాసో అశ్వా హిరణ్యవర్ణామ్ పృథుపాజసో యే || 3-061-02

  ఉషః ప్రతీచీ భువనాని విశ్వోర్ధ్వా తిష్ఠస్య్ అమృతస్య కేతుః |
  సమానమ్ అర్థం చరణీయమానా చక్రమ్ ఇవ నవ్యస్య్ ఆ వవృత్స్వ || 3-061-03

  అవ స్యూమేవ చిన్వతీ మఘోన్య్ ఉషా యాతి స్వసరస్య పత్నీ |
  స్వర్ జనన్తీ సుభగా సుదంసా ఆన్తాద్ దివః పప్రథ ఆ పృథివ్యాః || 3-061-04

  అచ్ఛా వో దేవీమ్ ఉషసం విభాతీమ్ ప్ర వో భరధ్వం నమసా సువృక్తిమ్ |
  ఊర్ధ్వమ్ మధుధా దివి పాజో అశ్రేత్ ప్ర రోచనా రురుచే రణ్వసందృక్ || 3-061-05

  ఋతావరీ దివో అర్కైర్ అబోధ్య్ ఆ రేవతీ రోదసీ చిత్రమ్ అస్థాత్ |
  ఆయతీమ్ అగ్న ఉషసం విభాతీం వామమ్ ఏషి ద్రవిణమ్ భిక్షమాణః || 3-061-06

  ఋతస్య బుధ్న ఉషసామ్ ఇషణ్యన్ వృషా మహీ రోదసీ ఆ వివేశ |
  మహీ మిత్రస్య వరుణస్య మాయా చన్ద్రేవ భానుం వి దధే పురుత్రా || 3-061-07