ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 60)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇహేహ వో మనసా బన్ధుతా నర ఉశిజో జగ్ముర్ అభి తాని వేదసా |
  యాభిర్ మాయాభిః ప్రతిజూతివర్పసః సౌధన్వనా యజ్ఞియమ్ భాగమ్ ఆనశ || 3-060-01

  యాభిః శచీభిశ్ చమసాఅపింశత యయా ధియా గామ్ అరిణీత చర్మణః |
  యేన హరీ మనసా నిరతక్షత తేన దేవత్వమ్ ఋభవః సమ్ ఆనశ || 3-060-02

  ఇన్ద్రస్య సఖ్యమ్ ఋభవః సమ్ ఆనశుర్ మనోర్ నపాతో అపసో దధన్విరే |
  సౌధన్వనాసో అమృతత్వమ్ ఏరిరే విష్ట్వీ శమీభిః సుకృతః సుకృత్యయా || 3-060-03

  ఇన్ద్రేణ యాథ సరథం సుతే సచాఅథో వశానామ్ భవథా సహ శ్రియా |
  న వః ప్రతిమై సుకృతాని వాఘతః సౌధన్వనా ఋభవో వీర్యాణి చ || 3-060-04

  ఇన్ద్ర ఋభుభిర్ వాజవద్భిః సముక్షితం సుతం సోమమ్ ఆ వృషస్వా గభస్త్యోః |
  ధియేషితో మఘవన్ దాశుషో గృహే సౌధన్వనేభిః సహ మత్స్వా నృభిః || 3-060-05

  ఇన్ద్ర ఋభుమాన్ వాజవాన్ మత్స్వేహ నో ऽస్మిన్ సవనే శచ్యా పురుష్టుత |
  ఇమాని తుభ్యం స్వసరాణి యేమిరే వ్రతా దేవానామ్ మనుషశ్ చ ధర్మభిః || 3-060-06

  ఇన్ద్ర ఋభుభిర్ వాజిభిర్ వాజయన్న్ ఇహ స్తోమం జరితుర్ ఉప యాహి యజ్ఞియమ్ |
  శతం కేతేభిర్ ఇషిరేభిర్ ఆయవే సహస్రణీథో అధ్వరస్య హోమని || 3-060-07