ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మిత్రో జనాన్ యాతయతి బ్రువాణో మిత్రో దాధార పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ |
  మిత్రః కృష్టీర్ అనిమిషాభి చష్టే మిత్రాయ హవ్యం ఘృతవజ్ జుహోత || 3-059-01

  ప్ర స మిత్ర మర్తో అస్తు ప్రయస్వాన్ యస్ త ఆదిత్య శిక్షతి వ్రతేన |
  న హన్యతే న జీయతే త్వోతో నైనమ్ అంహో అశ్నోత్య్ అన్తితో న దూరాత్ || 3-059-02

  అనమీవాస ఇళయా మదన్తో మితజ్ఞవో వరిమన్న్ ఆ పృథివ్యాః |
  ఆదిత్యస్య వ్రతమ్ ఉపక్షియన్తో వయమ్ మిత్రస్య సుమతౌ స్యామ || 3-059-03

  అయమ్ మిత్రో నమస్యః సుశేవో రాజా సుక్షత్రో అజనిష్ట వేధాః |
  తస్య వయం సుమతౌ యజ్ఞియస్యాపి భద్రే సౌమనసే స్యామ || 3-059-04

  మహాఆదిత్యో నమసోపసద్యో యాతయజ్జనో గృణతే సుశేవః |
  తస్మా ఏతత్ పన్యతమాయ జుష్టమ్ అగ్నౌ మిత్రాయ హవిర్ ఆ జుహోత || 3-059-05

  మిత్రస్య చర్షణీధృతో ऽవో దేవస్య సానసి |
  ద్యుమ్నం చిత్రశ్రవస్తమమ్ || 3-059-06

  అభి యో మహినా దివమ్ మిత్రో బభూవ సప్రథాః |
  అభి శ్రవోభిః పృథివీమ్ || 3-059-07

  మిత్రాయ పఞ్చ యేమిరే జనా అభిష్టిశవసే |
  స దేవాన్ విశ్వాన్ బిభర్తి || 3-059-08

  మిత్రో దేవేష్వ్ ఆయుషు జనాయ వృక్తబర్హిషే |
  ఇష ఇష్టవ్రతా అకః || 3-059-09