ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ధేనుః ప్రత్నస్య కామ్యం దుహానాన్తః పుత్రశ్ చరతి దక్షిణాయాః |
  ఆ ద్యోతనిం వహతి శుభ్రయామోషస స్తోమో అశ్వినావ్ అజీగః || 3-058-01

  సుయుగ్ వహన్తి ప్రతి వామ్ ఋతేనోర్ధ్వా భవన్తి పితరేవ మేధాః |
  జరేథామ్ అస్మద్ వి పణేర్ మనీషాం యువోర్ అవశ్ చకృమా యాతమ్ అర్వాక్ || 3-058-02

  సుయుగ్భిర్ అశ్వైః సువృతా రథేన దస్రావ్ ఇమం శృణుతం శ్లోకమ్ అద్రేః |
  కిమ్ అఙ్గ వామ్ ప్రత్య్ అవర్తిం గమిష్ఠాహుర్ విప్రాసో అశ్వినా పురాజాః || 3-058-03

  ఆ మన్యేథామ్ ఆ గతం కచ్ చిద్ ఏవైర్ విశ్వే జనాసో అశ్వినా హవన్తే |
  ఇమా హి వాం గోఋజీకా మధూని ప్ర మిత్రాసో న దదుర్ ఉస్రో అగ్రే || 3-058-04

  తిరః పురూ చిద్ అశ్వినా రజాంస్య్ ఆఙ్గూషో వామ్ మఘవానా జనేషు |
  ఏహ యాతమ్ పథిభిర్ దేవయానైర్ దస్రావ్ ఇమే వాం నిధయో మధూనామ్ || 3-058-05

  పురాణమ్ ఓకః సఖ్యం శివం వాం యువోర్ నరా ద్రవిణం జహ్నావ్యామ్ |
  పునః కృణ్వానాః సఖ్యా శివాని మధ్వా మదేమ సహ నూ సమానాః || 3-058-06

  అశ్వినా వాయునా యువం సుదక్షా నియుద్భిష్ చ సజోషసా యువానా |
  నాసత్యా తిరోహ్న్యం జుషాణా సోమమ్ పిబతమ్ అస్రిధా సుదానూ || 3-058-07

  అశ్వినా పరి వామ్ ఇషః పురూచీర్ ఈయుర్ గీర్భిర్ యతమానా అమృధ్రాః |
  రథో హ వామ్ ఋతజా అద్రిజూతః పరి ద్యావాపృథివీ యాతి సద్యః || 3-058-08

  అశ్వినా మధుషుత్తమో యువాకుః సోమస్ తమ్ పాతమ్ ఆ గతం దురోణే |
  రథో హ వామ్ భూరి వర్పః కరిక్రత్ సుతావతో నిష్కృతమ్ ఆగమిష్ఠః || 3-058-09