ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర మే వివిక్వాఅవిదన్ మనీషాం ధేనుం చరన్తీమ్ ప్రయుతామ్ అగోపామ్ |
  సద్యశ్ చిద్ యా దుదుహే భూరి ధాసేర్ ఇన్ద్రస్ తద్ అగ్నిః పనితారో అస్యాః || 3-057-01

  ఇన్ద్రః సు పూషా వృషణా సుహస్తా దివో న ప్రీతాః శశయం దుదుహ్రే |
  విశ్వే యద్ అస్యాం రణయన్త దేవాః ప్ర వో ऽత్ర వసవః సుమ్నమ్ అశ్యామ్ || 3-057-02

  యా జామయో వృష్ణ ఇచ్ఛన్తి శక్తిం నమస్యన్తీర్ జానతే గర్భమ్ అస్మిన్ |
  అచ్ఛా పుత్రం ధేనవో వావశానా మహశ్ చరన్తి బిభ్రతం వపూంషి || 3-057-03

  అచ్ఛా వివక్మి రోదసీ సుమేకే గ్రావ్ణో యుజానో అధ్వరే మనీషా |
  ఇమా ఉ తే మనవే భూరివారా ఊర్ధ్వా భవన్తి దర్శతా యజత్రాః || 3-057-04

  యా తే జిహ్వా మధుమతీ సుమేధా అగ్నే దేవేషూచ్యత ఉరూచీ |
  తయేహ విశ్వాఅవసే యజత్రాన్ ఆ సాదయ పాయయా చా మధూని || 3-057-05

  యా తే అగ్నే పర్వతస్యేవ ధారాసశ్చన్తీ పీపయద్ దేవ చిత్రా |
  తామ్ అస్మభ్యమ్ ప్రమతిం జాతవేదో వసో రాస్వ సుమతిం విశ్వజన్యామ్ || 3-057-06