ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  న తా మినన్తి మాయినో న ధీరా వ్రతా దేవానామ్ ప్రథమా ధ్రువాణి |
  న రోదసీ అద్రుహా వేద్యాభిర్ న పర్వతా నినమే తస్థివాంసః || 3-056-01

  షడ్ భారాఏకో అచరన్ బిభర్త్య్ ఋతం వర్షిష్ఠమ్ ఉప గావ ఆగుః |
  తిస్రో మహీర్ ఉపరాస్ తస్థుర్ అత్యా గుహా ద్వే నిహితే దర్శ్య్ ఏకా || 3-056-02

  త్రిపాజస్యో వృషభో విశ్వరూప ఉత త్ర్యుధా పురుధ ప్రజావాన్ |
  త్ర్యనీకః పత్యతే మాహినావాన్ స రేతోధా వృషభః శశ్వతీనామ్ || 3-056-03

  అభీక ఆసామ్ పదవీర్ అబోధ్య్ ఆదిత్యానామ్ అహ్వే చారు నామ |
  ఆపశ్ చిద్ అస్మా అరమన్త దేవీః పృథగ్ వ్రజన్తీః పరి షీమ్ అవృఞ్జన్ || 3-056-04

  త్రీ షధస్థా సిన్ధవస్ త్రిః కవీనామ్ ఉత త్రిమాతా విదథేషు సమ్రాట్ |
  ఋతావరీర్ యోషణాస్ తిస్రో అప్యాస్ త్రిర్ ఆ దివో విదథే పత్యమానాః || 3-056-05

  త్రిర్ ఆ దివః సవితర్ వార్యాణి దివే-దివ ఆ సువ త్రిర్ నో అహ్నః |
  త్రిధాతు రాయ ఆ సువా వసూని భగ త్రాతర్ ధిషణే సాతయే ధాః || 3-056-06

  త్రిర్ ఆ దివః సవితా సోషవీతి రాజానా మిత్రావరుణా సుపాణీ |
  ఆపశ్ చిద్ అస్య రోదసీ చిద్ ఉర్వీ రత్నమ్ భిక్షన్త సవితుః సవాయ || 3-056-07

  త్రిర్ ఉత్తమా దూణశా రోచనాని త్రయో రాజన్త్య్ అసురస్య వీరాః |
  ఋతావాన ఇషిరా దూళభాసస్ త్రిర్ ఆ దివో విదథే సన్తు దేవాః || 3-056-08