ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉషసః పూర్వా అధ యద్ వ్యూషుర్ మహద్ వి జజ్ఞే అక్షరమ్ పదే గోః |
  వ్రతా దేవానామ్ ఉప ను ప్రభూషన్ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-01

  మో షూ ణో అత్ర జుహురన్త దేవా మా పూర్వే అగ్నే పితరః పదజ్ఞాః |
  పురాణ్యోః సద్మనోః కేతుర్ అన్తర్ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-02

  వి మే పురుత్రా పతయన్తి కామాః శమ్య్ అచ్ఛా దీద్యే పూర్వ్యాణి |
  సమిద్ధే అగ్నావ్ ఋతమ్ ఇద్ వదేమ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-03

  సమానో రాజా విభృతః పురుత్రా శయే శయాసు ప్రయుతో వనాను |
  అన్యా వత్సమ్ భరతి క్షేతి మాతా మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-04

  ఆక్షిత్ పూర్వాస్వ్ అపరా అనూరుత్ సద్యో జాతాసు తరుణీష్వ్ అన్తః |
  అన్తర్వతీః సువతే అప్రవీతా మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-05

  శయుః పరస్తాద్ అధ ను ద్విమాతాబన్ధనశ్ చరతి వత్స ఏకః |
  మిత్రస్య తా వరుణస్య వ్రతాని మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-06

  ద్విమాతా హోతా విదథేషు సమ్రాళ్ అన్వ్ అగ్రం చరతి క్షేతి బుధ్నః |
  ప్ర రణ్యాని రణ్యవాచో భరన్తే మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-07

  శూరస్యేవ యుధ్యతో అన్తమస్య ప్రతీచీనం దదృశే విశ్వమ్ ఆయత్ |
  అన్తర్ మతిశ్ చరతి నిష్షిధం గోర్ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-08

  ని వేవేతి పలితో దూత ఆస్వ్ అన్తర్ మహాంశ్ చరతి రోచనేన |
  వపూంషి బిభ్రద్ అభి నో వి చష్టే మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-09

  విష్ణుర్ గోపాః పరమమ్ పాతి పాథః ప్రియా ధామాన్య్ అమృతా దధానః |
  అగ్నిష్ టా విశ్వా భువనాని వేద మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-10

  నానా చక్రాతే యమ్యా వపూంషి తయోర్ అన్యద్ రోచతే కృష్ణమ్ అన్యత్ |
  శ్యావీ చ యద్ అరుషీ చ స్వసారౌ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-11

  మాతా చ యత్ర దుహితా చ ధేనూ సబర్దుఘే ధాపయేతే సమీచీ |
  ఋతస్య తే సదసీళే అన్తర్ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-12

  అన్యస్యా వత్సం రిహతీ మిమాయ కయా భువా ని దధే ధేనుర్ ఊధః |
  ఋతస్య సా పయసాపిన్వతేళా మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-13

  పద్యా వస్తే పురురూపా వపూంష్య్ ఊర్ధ్వా తస్థౌ త్ర్యవిం రేరిహాణా |
  ఋతస్య సద్మ వి చరామి విద్వాన్ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-14

  పదే ఇవ నిహితే దస్మే అన్తస్ తయోర్ అన్యద్ గుహ్యమ్ ఆవిర్ అన్యత్ |
  సధ్రీచీనా పథ్యా సా విషూచీ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-15

  ఆ ధేనవో ధునయన్తామ్ అశిశ్వీః సబర్దుఘాః శశయా అప్రదుగ్ధాః |
  నవ్యా-నవ్యా యువతయో భవన్తీర్ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-16

  యద్ అన్యాసు వృషభో రోరవీతి సో అన్యస్మిన్ యూథే ని దధాతి రేతః |
  స హి క్షపావాన్ స భగః స రాజా మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-17

  వీరస్య ను స్వశ్వ్యం జనాసః ప్ర ను వోచామ విదుర్ అస్య దేవాః |
  షోళ్హా యుక్తాః పఞ్చ-పఞ్చా వహన్తి మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-18

  దేవస్ త్వష్టా సవితా విశ్వరూపః పుపోష ప్రజాః పురుధా జజాన |
  ఇమా చ విశ్వా భువనాన్య్ అస్య మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-19

  మహీ సమ్ ఐరచ్ చమ్వా సమీచీ ఉభే తే అస్య వసునా న్యృష్టే |
  శృణ్వే వీరో విన్దమానో వసూని మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-20

  ఇమాం చ నః పృథివీం విశ్వధాయా ఉప క్షేతి హితమిత్రో న రాజా |
  పురఃసదః శర్మసదో న వీరా మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-21

  నిష్షిధ్వరీస్ త ఓషధీర్ ఉతాపో రయిం త ఇన్ద్ర పృథివీ బిభర్తి |
  సఖాయస్ తే వామభాజః స్యామ మహద్ దేవానామ్ అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 3-055-22