ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమమ్ మహే విదథ్యాయ శూషం శశ్వత్ కృత్వ ఈడ్యాయ ప్ర జభ్రుః |
  శృణోతు నో దమ్యేభిర్ అనీకైః శృణోత్వ్ అగ్నిర్ దివ్యైర్ అజస్రః || 3-054-01

  మహి మహే దివే అర్చా పృథివ్యై కామో మ ఇచ్ఛఞ్ చరతి ప్రజానన్ |
  యయోర్ హ స్తోమే విదథేషు దేవాః సపర్యవో మాదయన్తే సచాయోః || 3-054-02

  యువోర్ ఋతం రోదసీ సత్యమ్ అస్తు మహే షు ణః సువితాయ ప్ర భూతమ్ |
  ఇదం దివే నమో అగ్నే పృథివ్యై సపర్యామి ప్రయసా యామి రత్నమ్ || 3-054-03

  ఉతో హి వామ్ పూర్వ్యా ఆవివిద్ర ఋతావరీ రోదసీ సత్యవాచః |
  నరశ్ చిద్ వాం సమిథే శూరసాతౌ వవన్దిరే పృథివి వేవిదానాః || 3-054-04

  కో అద్ధా వేద క ఇహ ప్ర వోచద్ దేవాఅచ్ఛా పథ్యా కా సమ్ ఏతి |
  దదృశ్ర ఏషామ్ అవమా సదాంసి పరేషు యా గుహ్యేషు వ్రతేషు || 3-054-05

  కవిర్ నృచక్షా అభి షీమ్ అచష్ట ఋతస్య యోనా విఘృతే మదన్తీ |
  నానా చక్రాతే సదనం యథా వేః సమానేన క్రతునా సంవిదానే || 3-054-06

  సమాన్యా వియుతే దూరేన్తే ధ్రువే పదే తస్థతుర్ జాగరూకే |
  ఉత స్వసారా యువతీ భవన్తీ ఆద్ ఉ బ్రువాతే మిథునాని నామ || 3-054-07

  విశ్వేద్ ఏతే జనిమా సం వివిక్తో మహో దేవాన్ బిభ్రతీ న వ్యథేతే |
  ఏజద్ ధ్రువమ్ పత్యతే విశ్వమ్ ఏకం చరత్ పతత్రి విషుణం వి జాతమ్ || 3-054-08

  సనా పురాణమ్ అధ్య్ ఏమ్య్ ఆరాన్ మహః పితుర్ జనితుర్ జామి తన్ నః |
  దేవాసో యత్ర పనితార ఏవైర్ ఉరౌ పథి వ్యుతే తస్థుర్ అన్తః || 3-054-09

  ఇమం స్తోమం రోదసీ ప్ర బ్రవీమ్య్ ఋదూదరాః శృణవన్న్ అగ్నిజిహ్వాః |
  మిత్రః సమ్రాజో వరుణో యువాన ఆదిత్యాసః కవయః పప్రథానాః || 3-054-10

  హిరణ్యపాణిః సవితా సుజిహ్వస్ త్రిర్ ఆ దివో విదథే పత్యమానః |
  దేవేషు చ సవితః శ్లోకమ్ అశ్రేర్ ఆద్ అస్మభ్యమ్ ఆ సువ సర్వతాతిమ్ || 3-054-11

  సుకృత్ సుపాణిః స్వవాఋతావా దేవస్ త్వష్టావసే తాని నో ధాత్ |
  పూషణ్వన్త ఋభవో మాదయధ్వమ్ ఊర్ధ్వగ్రావాణో అధ్వరమ్ అతష్ట || 3-054-12

  విద్యుద్రథా మరుత ఋష్టిమన్తో దివో మర్యా ఋతజాతా అయాసః |
  సరస్వతీ శృణవన్ యజ్ఞియాసో ధాతా రయిం సహవీరం తురాసః || 3-054-13

  విష్ణుం స్తోమాసః పురుదస్మమ్ అర్కా భగస్యేవ కారిణో యామని గ్మన్ |
  ఉరుక్రమః కకుహో యస్య పూర్వీర్ న మర్ధన్తి యువతయో జనిత్రీః || 3-054-14

  ఇన్ద్రో విశ్వైర్ వీర్యాః పత్యమాన ఉభే ఆ పప్రౌ రోదసీ మహిత్వా |
  పురందరో వృత్రహా ధృష్ణుషేణః సంగృభ్యా న ఆ భరా భూరి పశ్వః || 3-054-15

  నాసత్యా మే పితరా బన్ధుపృచ్ఛా సజాత్యమ్ అశ్వినోశ్ చారు నామ |
  యువం హి స్థో రయిదౌ నో రయీణాం దాత్రం రక్షేథే అకవైర్ అదబ్ధా || 3-054-16

  మహత్ తద్ వః కవయశ్ చారు నామ యద్ ధ దేవా భవథ విశ్వ ఇన్ద్రే |
  సఖ ఋభుభిః పురుహూత ప్రియేభిర్ ఇమాం ధియం సాతయే తక్షతా నః || 3-054-17

  అర్యమా ణో అదితిర్ యజ్ఞియాసో ऽదబ్ధాని వరుణస్య వ్రతాని |
  యుయోత నో అనపత్యాని గన్తోః ప్రజావాన్ నః పశుమాఅస్తు గాతుః || 3-054-18

  దేవానాం దూతః పురుధ ప్రసూతో ऽనాగాన్ నో వోచతు సర్వతాతా |
  శృణోతు నః పృథివీ ద్యౌర్ ఉతాపః సూర్యో నక్షత్రైర్ ఉర్వ్ అన్తరిక్షమ్ || 3-054-19

  శృణ్వన్తు నో వృషణః పర్వతాసో ధ్రువక్షేమాస ఇళయా మదన్తః |
  ఆదిత్యైర్ నో అదితిః శృణోతు యచ్ఛన్తు నో మరుతః శర్మ భద్రమ్ || 3-054-20

  సదా సుగః పితుమాఅస్తు పన్థా మధ్వా దేవా ఓషధీః సమ్ పిపృక్త |
  భగో మే అగ్నే సఖ్యే న మృధ్యా ఉద్ రాయో అశ్యాం సదనమ్ పురుక్షోః || 3-054-21

  స్వదస్వ హవ్యా సమ్ ఇషో దిదీహ్య్ అస్మద్ర్యక్ సమ్ మిమీహి శ్రవాంసి |
  విశ్వాఅగ్నే పృత్సు తాఞ్ జేషి శత్రూన్ అహా విశ్వా సుమనా దీదిహీ నః || 3-054-22