ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాపర్వతా బృహతా రథేన వామీర్ ఇష ఆ వహతం సువీరాః |
  వీతం హవ్యాన్య్ అధ్వరేషు దేవా వర్ధేథాం గీర్భిర్ ఇళయా మదన్తా || 3-053-01

  తిష్ఠా సు కమ్ మఘవన్ మా పరా గాః సోమస్య ను త్వా సుషుతస్య యక్షి |
  పితుర్ న పుత్రః సిచమ్ ఆ రభే త ఇన్ద్ర స్వాదిష్ఠయా గిరా శచీవః || 3-053-02

  శంసావాధ్వర్యో ప్రతి మే గృణీహీన్ద్రాయ వాహః కృణవావ జుష్టమ్ |
  ఏదమ్ బర్హిర్ యజమానస్య సీదాథా చ భూద్ ఉక్థమ్ ఇన్ద్రాయ శస్తమ్ || 3-053-03

  జాయేద్ అస్తమ్ మఘవన్ సేద్ ఉ యోనిస్ తద్ ఇత్ త్వా యుక్తా హరయో వహన్తు |
  యదా కదా చ సునవామ సోమమ్ అగ్నిష్ ట్వా దూతో ధన్వాత్య్ అచ్ఛ || 3-053-04

  పరా యాహి మఘవన్న్ ఆ చ యాహీన్ద్ర భ్రాతర్ ఉభయత్రా తే అర్థమ్ |
  యత్రా రథస్య బృహతో నిధానం విమోచనం వాజినో రాసభస్య || 3-053-05

  అపాః సోమమ్ అస్తమ్ ఇన్ద్ర ప్ర యాహి కల్యాణీర్ జాయా సురణం గృహే తే |
  యత్రా రథస్య బృహతో నిధానం విమోచనం వాజినో దక్షిణావత్ || 3-053-06

  ఇమే భోజా అఙ్గిరసో విరూపా దివస్ పుత్రాసో అసురస్య వీరాః |
  విశ్వామిత్రాయ దదతో మఘాని సహస్రసావే ప్ర తిరన్త ఆయుః || 3-053-07

  రూపం-రూపమ్ మఘవా బోభవీతి మాయాః కృణ్వానస్ తన్వమ్ పరి స్వామ్ |
  త్రిర్ యద్ దివః పరి ముహూర్తమ్ ఆగాత్ స్వైర్ మన్త్రైర్ అనృతుపా ఋతావా || 3-053-08

  మహాఋషిర్ దేవజా దేవజూతో ऽస్తభ్నాత్ సిన్ధుమ్ అర్ణవం నృచక్షాః |
  విశ్వామిత్రో యద్ అవహత్ సుదాసమ్ అప్రియాయత కుశికేభిర్ ఇన్ద్రః || 3-053-09

  హంసా ఇవ కృణుథ శ్లోకమ్ అద్రిభిర్ మదన్తో గీర్భిర్ అధ్వరే సుతే సచా |
  దేవేభిర్ విప్రా ఋషయో నృచక్షసో వి పిబధ్వం కుశికాః సోమ్యమ్ మధు || 3-053-10

  ఉప ప్రేత కుశికాశ్ చేతయధ్వమ్ అశ్వం రాయే ప్ర ముఞ్చతా సుదాసః |
  రాజా వృత్రం జఙ్ఘనత్ ప్రాగ్ అపాగ్ ఉదగ్ అథా యజాతే వర ఆ పృథివ్యాః || 3-053-11

  య ఇమే రోదసీ ఉభే అహమ్ ఇన్ద్రమ్ అతుష్టవమ్ |
  విశ్వామిత్రస్య రక్షతి బ్రహ్మేదమ్ భారతం జనమ్ || 3-053-12

  విశ్వామిత్రా అరాసత బ్రహ్మేన్ద్రాయ వజ్రిణే |
  కరద్ ఇన్ నః సురాధసః || 3-053-13

  కిం తే కృణ్వన్తి కీకటేషు గావో నాశిరం దుహ్రే న తపన్తి ఘర్మమ్ |
  ఆ నో భర ప్రమగన్దస్య వేదో నైచాశాఖమ్ మఘవన్ రన్ధయా నః || 3-053-14

  ససర్పరీర్ అమతిమ్ బాధమానా బృహన్ మిమాయ జమదగ్నిదత్తా |
  ఆ సూర్యస్య దుహితా తతాన శ్రవో దేవేష్వ్ అమృతమ్ అజుర్యమ్ || 3-053-15

  ససర్పరీర్ అభరత్ తూయమ్ ఏభ్యో ऽధి శ్రవః పాఞ్చజన్యాసు కృష్టిషు |
  సా పక్ష్యా నవ్యమ్ ఆయుర్ దధానా యామ్ మే పలస్తిజమదగ్నయో దదుః || 3-053-16

  స్థిరౌ గావౌ భవతాం వీళుర్ అక్షో మేషా వి వర్హి మా యుగం వి శారి |
  ఇన్ద్రః పాతల్యే దదతాం శరీతోర్ అరిష్టనేమే అభి నః సచస్వ || 3-053-17

  బలం ధేహి తనూషు నో బలమ్ ఇన్ద్రానళుత్సు నః |
  బలం తోకాయ తనయాయ జీవసే త్వం హి బలదా అసి || 3-053-18

  అభి వ్యయస్వ ఖదిరస్య సారమ్ ఓజో ధేహి స్పన్దనే శింశపాయామ్ |
  అక్ష వీళో వీళిత వీళయస్వ మా యామాద్ అస్మాద్ అవ జీహిపో నః || 3-053-19

  అయమ్ అస్మాన్ వనస్పతిర్ మా చ హా మా చ రీరిషత్ |
  స్వస్త్య్ ఆ గృహేభ్య ఆవసా ఆ విమోచనాత్ || 3-053-20

  ఇన్ద్రోతిభిర్ బహులాభిర్ నో అద్య యాచ్ఛ్రేష్ఠాభిర్ మఘవఞ్ ఛూర జిన్వ |
  యో నో ద్వేష్ట్య్ అధరః సస్ పదీష్ట యమ్ ఉ ద్విష్మస్ తమ్ ఉ ప్రాణో జహాతు || 3-053-21

  పరశుం చిద్ వి తపతి శిమ్బలం చిద్ వి వృశ్చతి |
  ఉఖా చిద్ ఇన్ద్ర యేషన్తీ ప్రయస్తా ఫేనమ్ అస్యతి || 3-053-22

  న సాయకస్య చికితే జనాసో లోధం నయన్తి పశు మన్యమానాః |
  నావాజినం వాజినా హాసయన్తి న గర్దభమ్ పురో అశ్వాన్ నయన్తి || 3-053-23

  ఇమ ఇన్ద్ర భరతస్య పుత్రా అపపిత్వం చికితుర్ న ప్రపిత్వమ్ |
  హిన్వన్త్య్ అశ్వమ్ అరణం న నిత్యం జ్యావాజమ్ పరి ణయన్త్య్ ఆజౌ || 3-053-24