ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ధానావన్తం కరమ్భిణమ్ అపూపవన్తమ్ ఉక్థినమ్ |
  ఇన్ద్ర ప్రాతర్ జుషస్వ నః || 3-052-01

  పురోళాశమ్ పచత్యం జుషస్వేన్ద్రా గురస్వ చ |
  తుభ్యం హవ్యాని సిస్రతే || 3-052-02

  పురోళాశం చ నో ఘసో జోషయాసే గిరశ్ చ నః |
  వధూయుర్ ఇవ యోషణామ్ || 3-052-03

  పురోళాశం సనశ్రుత ప్రాతఃసావే జుషస్వ నః |
  ఇన్ద్ర క్రతుర్ హి తే బృహన్ || 3-052-04

  మాధ్యందినస్య సవనస్య ధానాః పురోళాశమ్ ఇన్ద్ర కృష్వేహ చారుమ్ |
  ప్ర యత్ స్తోతా జరితా తూర్ణ్యర్థో వృషాయమాణ ఉప గీర్భిర్ ఈట్టే || 3-052-05

  తృతీయే ధానాః సవనే పురుష్టుత పురోళాశమ్ ఆహుతమ్ మామహస్వ నః |
  ఋభుమన్తం వాజవన్తం త్వా కవే ప్రయస్వన్త ఉప శిక్షేమ ధీతిభిః || 3-052-06

  పూషణ్వతే తే చకృమా కరమ్భం హరివతే హర్యశ్వాయ ధానాః |
  అపూపమ్ అద్ధి సగణో మరుద్భిః సోమమ్ పిబ వృత్రహా శూర విద్వాన్ || 3-052-07

  ప్రతి ధానా భరత తూయమ్ అస్మై పురోళాశం వీరతమాయ నృణామ్ |
  దివే-దివే సదృశీర్ ఇన్ద్ర తుభ్యం వర్ధన్తు త్వా సోమపేయాయ ధృష్ణో || 3-052-08