ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  చర్షణీధృతమ్ మఘవానమ్ ఉక్థ్యమ్ ఇన్ద్రం గిరో బృహతీర్ అభ్య్ అనూషత |
  వావృధానమ్ పురుహూతం సువృక్తిభిర్ అమర్త్యం జరమాణం దివే-దివే || 3-051-01

  శతక్రతుమ్ అర్ణవం శాకినం నరం గిరో మ ఇన్ద్రమ్ ఉప యన్తి విశ్వతః |
  వాజసనిమ్ పూర్భిదం తూర్ణిమ్ అప్తురం ధామసాచమ్ అభిషాచం స్వర్విదమ్ || 3-051-02

  ఆకరే వసోర్ జరితా పనస్యతే ऽనేహస స్తుభ ఇన్ద్రో దువస్యతి |
  వివస్వతః సదన ఆ హి పిప్రియే సత్రాసాహమ్ అభిమాతిహనం స్తుహి || 3-051-03

  నృణామ్ ఉ త్వా నృతమం గీర్భిర్ ఉక్థైర్ అభి ప్ర వీరమ్ అర్చతా సబాధః |
  సం సహసే పురుమాయో జిహీతే నమో అస్య ప్రదివ ఏక ఈశే || 3-051-04

  పూర్వీర్ అస్య నిష్షిధో మర్త్యేషు పురూ వసూని పృథివీ బిభర్తి |
  ఇన్ద్రాయ ద్యావ ఓషధీర్ ఉతాపో రయిం రక్షన్తి జీరయో వనాని || 3-051-05

  తుభ్యమ్ బ్రహ్మాణి గిర ఇన్ద్ర తుభ్యం సత్రా దధిరే హరివో జుషస్వ |
  బోధ్య్ ఆపిర్ అవసో నూతనస్య సఖే వసో జరితృభ్యో వయో ధాః || 3-051-06

  ఇన్ద్ర మరుత్వ ఇహ పాహి సోమం యథా శార్యాతే అపిబః సుతస్య |
  తవ ప్రణీతీ తవ శూర శర్మన్న్ ఆ వివాసన్తి కవయః సుయజ్ఞాః || 3-051-07

  స వావశాన ఇహ పాహి సోమమ్ మరుద్భిర్ ఇన్ద్ర సఖిభిః సుతం నః |
  జాతం యత్ త్వా పరి దేవా అభూషన్ మహే భరాయ పురుహూత విశ్వే || 3-051-08

  అప్తూర్యే మరుత ఆపిర్ ఏషో ऽమన్దన్న్ ఇన్ద్రమ్ అను దాతివారాః |
  తేభిః సాకమ్ పిబతు వృత్రఖాదః సుతం సోమం దాశుషః స్వే సధస్థే || 3-051-09

  ఇదం హ్య్ అన్వ్ ఓజసా సుతం రాధానామ్ పతే |
  పిబా త్వ్ అస్య గిర్వణః || 3-051-10

  యస్ తే అను స్వధామ్ అసత్ సుతే ని యచ్ఛ తన్వమ్ |
  స త్వా మమత్తు సోమ్యమ్ || 3-051-11

  ప్ర తే అశ్నోతు కుక్ష్యోః ప్రేన్ద్ర బ్రహ్మణా శిరః |
  ప్ర బాహూ శూర రాధసే || 3-051-12