ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ న స్తుత ఉప వాజేభిర్ ఊతీ ఇన్ద్ర యాహి హరిభిర్ మన్దసానః |
  తిరశ్ చిద్ అర్యః సవనా పురూణ్య్ ఆఙ్గూషేభిర్ గృణానః సత్యరాధాః || 4-029-01

  ఆ హి ష్మా యాతి నర్యశ్ చికిత్వాన్ హూయమానః సోతృభిర్ ఉప యజ్ఞమ్ |
  స్వశ్వో యో అభీరుర్ మన్యమానః సుష్వాణేభిర్ మదతి సం హ వీరైః || 4-029-02

  శ్రావయేద్ అస్య కర్ణా వాజయధ్యై జుష్టామ్ అను ప్ర దిశమ్ మన్దయధ్యై |
  ఉద్వావృషాణో రాధసే తువిష్మాన్ కరన్ న ఇన్ద్రః సుతీర్థాభయం చ || 4-029-03

  అచ్ఛా యో గన్తా నాధమానమ్ ఊతీ ఇత్థా విప్రం హవమానం గృణన్తమ్ |
  ఉప త్మని దధానో ధుర్య్ ఆశూన్ సహస్రాణి శతాని వజ్రబాహుః || 4-029-04

  త్వోతాసో మఘవన్న్ ఇన్ద్ర విప్రా వయం తే స్యామ సూరయో గృణన్తః |
  భేజానాసో బృహద్దివస్య రాయ ఆకాయ్యస్య దావనే పురుక్షోః || 4-029-05