ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వా యుజా తవ తత్ సోమ సఖ్య ఇన్ద్రో అపో మనవే సస్రుతస్ కః |
  అహన్న్ అహిమ్ అరిణాత్ సప్త సిన్ధూన్ అపావృణోద్ అపిహితేవ ఖాని || 4-028-01

  త్వా యుజా ని ఖిదత్ సూర్యస్యేన్ద్రశ్ చక్రం సహసా సద్య ఇన్దో |
  అధి ష్ణునా బృహతా వర్తమానమ్ మహో ద్రుహో అప విశ్వాయు ధాయి || 4-028-02

  అహన్న్ ఇన్ద్రో అదహద్ అగ్నిర్ ఇన్దో పురా దస్యూన్ మధ్యందినాద్ అభీకే |
  దుర్గే దురోణే క్రత్వా న యాతామ్ పురూ సహస్రా శర్వా ని బర్హీత్ || 4-028-03

  విశ్వస్మాత్ సీమ్ అధమాఇన్ద్ర దస్యూన్ విశో దాసీర్ అకృణోర్ అప్రశస్తాః |
  అబాధేథామ్ అమృణతం ని శత్రూన్ అవిన్దేథామ్ అపచితిం వధత్రైః || 4-028-04

  ఏవా సత్యమ్ మఘవానా యువం తద్ ఇన్ద్రశ్ చ సోమోర్వమ్ అశ్వ్యం గోః |
  ఆదర్దృతమ్ అపిహితాన్య్ అశ్నా రిరిచథుః క్షాశ్ చిత్ తతృదానా || 4-028-05