ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  గర్భే ను సన్న్ అన్వ్ ఏషామ్ అవేదమ్ అహం దేవానాం జనిమాని విశ్వా |
  శతమ్ మా పుర ఆయసీర్ అరక్షన్న్ అధ శ్యేనో జవసా నిర్ అదీయమ్ || 4-027-01

  న ఘా స మామ్ అప జోషం జభారాభీమ్ ఆస త్వక్షసా వీర్యేణ |
  ఈర్మా పురంధిర్ అజహాద్ అరాతీర్ ఉత వాతాఅతరచ్ ఛూశువానః || 4-027-02

  అవ యచ్ ఛ్యేనో అస్వనీద్ అధ ద్యోర్ వి యద్ యది వాత ఊహుః పురంధిమ్ |
  సృజద్ యద్ అస్మా అవ హ క్షిపజ్ జ్యాం కృశానుర్ అస్తా మనసా భురణ్యన్ || 4-027-03

  ఋజిప్య ఈమ్ ఇన్ద్రావతో న భుజ్యుం శ్యేనో జభార బృహతో అధి ష్ణోః |
  అన్తః పతత్ పతత్ర్య్ అస్య పర్ణమ్ అధ యామని ప్రసితస్య తద్ వేః || 4-027-04

  అధ శ్వేతం కలశం గోభిర్ అక్తమ్ ఆపిప్యానమ్ మఘవా శుక్రమ్ అన్ధః |
  అధ్వర్యుభిః ప్రయతమ్ మధ్వో అగ్రమ్ ఇన్ద్రో మదాయ ప్రతి ధత్ పిబధ్యై శూరో మదాయ ప్రతి ధత్ పిబధ్యై|| 4-027-05