ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అహమ్ మనుర్ అభవం సూర్యశ్ చాహం కక్షీవాఋషిర్ అస్మి విప్రః |
  అహం కుత్సమ్ ఆర్జునేయం న్య్ ఋఞ్జే ऽహం కవిర్ ఉశనా పశ్యతా మా || 4-026-01

  అహమ్ భూమిమ్ అదదామ్ ఆర్యాయాహం వృష్టిం దాశుషే మర్త్యాయ |
  అహమ్ అపో అనయం వావశానా మమ దేవాసో అను కేతమ్ ఆయన్ || 4-026-02

  అహమ్ పురో మన్దసానో వ్య్ ఆరం నవ సాకం నవతీః శమ్బరస్య |
  శతతమం వేశ్యం సర్వతాతా దివోదాసమ్ అతిథిగ్వం యద్ ఆవమ్ || 4-026-03

  ప్ర సు ష విభ్యో మరుతో విర్ అస్తు ప్ర శ్యేనః శ్యేనేభ్య ఆశుపత్వా |
  అచక్రయా యత్ స్వధయా సుపర్ణో హవ్యమ్ భరన్ మనవే దేవజుష్టమ్ || 4-026-04

  భరద్ యది విర్ అతో వేవిజానః పథోరుణా మనోజవా అసర్జి |
  తూయం యయౌ మధునా సోమ్యేనోత శ్రవో వివిదే శ్యేనో అత్ర || 4-026-05

  ఋజీపీ శ్యేనో దదమానో అంశుమ్ పరావతః శకునో మన్ద్రమ్ మదమ్ |
  సోమమ్ భరద్ దాదృహాణో దేవావాన్ దివో అముష్మాద్ ఉత్తరాద్ ఆదాయ || 4-026-06

  ఆదాయ శ్యేనో అభరత్ సోమం సహస్రం సవాఅయుతం చ సాకమ్ |
  అత్రా పురంధిర్ అజహాద్ అరాతీర్ మదే సోమస్య మూరా అమూరః || 4-026-07