ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కో అద్య నర్యో దేవకామ ఉశన్న్ ఇన్ద్రస్య సఖ్యం జుజోష |
  కో వా మహే ऽవసే పార్యాయ సమిద్ధే అగ్నౌ సుతసోమ ఈట్టే || 4-025-01

  కో నానామ వచసా సోమ్యాయ మనాయుర్ వా భవతి వస్త ఉస్రాః |
  క ఇన్ద్రస్య యుజ్యం కః సఖిత్వం కో భ్రాత్రం వష్టి కవయే క ఊతీ || 4-025-02

  కో దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీతే క ఆదిత్యాఅదితిం జ్యోతిర్ ఈట్టే |
  కస్యాశ్వినావ్ ఇన్ద్రో అగ్నిః సుతస్యాంశోః పిబన్తి మనసావివేనమ్ || 4-025-03

  తస్మా అగ్నిర్ భారతః శర్మ యంసజ్ జ్యోక్ పశ్యాత్ సూర్యమ్ ఉచ్చరన్తమ్ |
  య ఇన్ద్రాయ సునవామేత్య్ ఆహ నరే నర్యాయ నృతమాయ నృణామ్ || 4-025-04

  న తం జినన్తి బహవో న దభ్రా ఉర్వ్ అస్మా అదితిః శర్మ యంసత్ |
  ప్రియః సుకృత్ ప్రియ ఇన్ద్రే మనాయుః ప్రియః సుప్రావీః ప్రియో అస్య సోమీ || 4-025-05

  సుప్రావ్యః ప్రాశుషాళ్ ఏష వీరః సుష్వేః పక్తిం కృణుతే కేవలేన్ద్రః |
  నాసుష్వేర్ ఆపిర్ న సఖా న జామిర్ దుష్ప్రావ్యో ऽవహన్తేద్ అవాచః || 4-025-06

  న రేవతా పణినా సఖ్యమ్ ఇన్ద్రో ऽసున్వతా సుతపాః సం గృణీతే |
  ఆస్య వేదః ఖిదతి హన్తి నగ్నం వి సుష్వయే పక్తయే కేవలో భూత్ || 4-025-07

  ఇన్ద్రమ్ పరే ऽవరే మధ్యమాస ఇన్ద్రం యాన్తో ऽవసితాస ఇన్ద్రమ్ |
  ఇన్ద్రం క్షియన్త ఉత యుధ్యమానా ఇన్ద్రం నరో వాజయన్తో హవన్తే || 4-025-08