ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కా సుష్టుతిః శవసః సూనుమ్ ఇన్ద్రమ్ అర్వాచీనం రాధస ఆ వవర్తత్ |
  దదిర్ హి వీరో గృణతే వసూని స గోపతిర్ నిష్షిధాం నో జనాసః || 4-024-01

  స వృత్రహత్యే హవ్యః స ఈడ్యః స సుష్టుత ఇన్ద్రః సత్యరాధాః |
  స యామన్న్ ఆ మఘవా మర్త్యాయ బ్రహ్మణ్యతే సుష్వయే వరివో ధాత్ || 4-024-02

  తమ్ ఇన్ నరో వి హ్వయన్తే సమీకే రిరిక్వాంసస్ తన్వః కృణ్వత త్రామ్ |
  మిథో యత్ త్యాగమ్ ఉభయాసో అగ్మన్ నరస్ తోకస్య తనయస్య సాతౌ || 4-024-03

  క్రతూయన్తి క్షితయో యోగ ఉగ్రాశుషాణాసో మిథో అర్ణసాతౌ |
  సం యద్ విశో ऽవవృత్రన్త యుధ్మా ఆద్ ఇన్ నేమ ఇన్ద్రయన్తే అభీకే || 4-024-04

  ఆద్ ఇద్ ధ నేమ ఇన్ద్రియం యజన్త ఆద్ ఇత్ పక్తిః పురోళాశం రిరిచ్యాత్ |
  ఆద్ ఇత్ సోమో వి పపృచ్యాద్ అసుష్వీన్ ఆద్ ఇజ్ జుజోష వృషభం యజధ్యై || 4-024-05

  కృణోత్య్ అస్మై వరివో య ఇత్థేన్ద్రాయ సోమమ్ ఉశతే సునోతి |
  సధ్రీచీనేన మనసావివేనన్ తమ్ ఇత్ సఖాయం కృణుతే సమత్సు || 4-024-06

  య ఇన్ద్రాయ సునవత్ సోమమ్ అద్య పచాత్ పక్తీర్ ఉత భృజ్జాతి ధానాః |
  ప్రతి మనాయోర్ ఉచథాని హర్యన్ తస్మిన్ దధద్ వృషణం శుష్మమ్ ఇన్ద్రః || 4-024-07

  యదా సమర్యం వ్య్ అచేద్ ఋఘావా దీర్ఘం యద్ ఆజిమ్ అభ్య్ అఖ్యద్ అర్యః |
  అచిక్రదద్ వృషణమ్ పత్న్య్ అచ్ఛా దురోణ ఆ నిశితం సోమసుద్భిః || 4-024-08

  భూయసా వస్నమ్ అచరత్ కనీయో ऽవిక్రీతో అకానిషమ్ పునర్ యన్ |
  స భూయసా కనీయో నారిరేచీద్ దీనా దక్షా వి దుహన్తి ప్ర వాణమ్ || 4-024-09

  క ఇమం దశభిర్ మమేన్ద్రం క్రీణాతి ధేనుభిః |
  యదా వృత్రాణి జఙ్ఘనద్ అథైనమ్ మే పునర్ దదత్ || 4-024-10

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-024-11