ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సఖాయస్ త్వా వవృమహే దేవమ్ మర్తాస ఊతయే |
  అపాం నపాతం సుభగం సుదీదితిం సుప్రతూర్తిమ్ అనేహసమ్ || 3-009-01

  కాయమానో వనా త్వం యన్ మాతౄర్ అజగన్న్ అపః |
  న తత్ తే అగ్నే ప్రమృషే నివర్తనం యద్ దూరే సన్న్ ఇహాభవః || 3-009-02

  అతి తృష్టం వవక్షిథాథైవ సుమనా అసి |
  ప్ర-ప్రాన్యే యన్తి పర్య్ అన్య ఆసతే యేషాం సఖ్యే అసి శ్రితః || 3-009-03

  ఈయివాంసమ్ అతి స్రిధః శశ్వతీర్ అతి సశ్చతః |
  అన్వ్ ఈమ్ అవిన్దన్ నిచిరాసో అద్రుహో ऽప్సు సింహమ్ ఇవ శ్రితమ్ || 3-009-04

  ససృవాంసమ్ ఇవ త్మనాగ్నిమ్ ఇత్థా తిరోహితమ్ |
  ఐనం నయన్ మాతరిశ్వా పరావతో దేవేభ్యో మథితమ్ పరి || 3-009-05

  తం త్వా మర్తా అగృభ్ణత దేవేభ్యో హవ్యవాహన |
  విశ్వాన్ యద్ యజ్ఞాఅభిపాసి మానుష తవ క్రత్వా యవిష్ఠ్య || 3-009-06

  తద్ భద్రం తవ దంసనా పాకాయ చిచ్ ఛదయతి |
  త్వాం యద్ అగ్నే పశవః సమాసతే సమిద్ధమ్ అపిశర్వరే || 3-009-07

  ఆ జుహోతా స్వధ్వరం శీరమ్ పావకశోచిషమ్ |
  ఆశుం దూతమ్ అజిరమ్ ప్రత్నమ్ ఈడ్యం శ్రుష్టీ దేవం సపర్యత || 3-009-08

  త్రీణి శతా త్రీ సహస్రాణ్య్ అగ్నిం త్రింశచ్ చ దేవా నవ చాసపర్యన్ |
  ఔక్షన్ ఘృతైర్ అస్తృణన్ బర్హిర్ అస్మా ఆద్ ఇద్ ధోతారం న్య్ అసాదయన్త || 3-009-09