ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అఞ్జన్తి త్వామ్ అధ్వరే దేవయన్తో వనస్పతే మధునా దైవ్యేన |
  యద్ ఊర్ధ్వస్ తిష్ఠా ద్రవిణేహ ధత్తాద్ యద్ వా క్షయో మాతుర్ అస్యా ఉపస్థే || 3-008-01

  సమిద్ధస్య శ్రయమాణః పురస్తాద్ బ్రహ్మ వన్వానో అజరం సువీరమ్ |
  ఆరే అస్మద్ అమతిమ్ బాధమాన ఉచ్ ఛ్రయస్వ మహతే సౌభగాయ || 3-008-02

  ఉచ్ ఛ్రయస్వ వనస్పతే వర్ష్మన్ పృథివ్యా అధి |
  సుమితీ మీయమానో వర్చో ధా యజ్ఞవాహసే || 3-008-03

  యువా సువాసాః పరివీత ఆగాత్ స ఉ శ్రేయాన్ భవతి జాయమానః |
  తం ధీరాసః కవయ ఉన్ నయన్తి స్వాధ్యో మనసా దేవయన్తః || 3-008-04

  జాతో జాయతే సుదినత్వే అహ్నాం సమర్య ఆ విదథే వర్ధమానః |
  పునన్తి ధీరా అపసో మనీషా దేవయా విప్ర ఉద్ ఇయర్తి వాచమ్ || 3-008-05

  యాన్ వో నరో దేవయన్తో నిమిమ్యుర్ వనస్పతే స్వధితిర్ వా తతక్ష |
  తే దేవాసః స్వరవస్ తస్థివాంసః ప్రజావద్ అస్మే దిధిషన్తు రత్నమ్ || 3-008-06

  యే వృక్ణాసో అధి క్షమి నిమితాసో యతస్రుచః |
  తే నో వ్యన్తు వార్యం దేవత్రా క్షేత్రసాధసః || 3-008-07

  ఆదిత్యా రుద్రా వసవః సునీథా ద్యావాక్షామా పృథివీ అన్తరిక్షమ్ |
  సజోషసో యజ్ఞమ్ అవన్తు దేవా ఊర్ధ్వం కృణ్వన్త్వ్ అధ్వరస్య కేతుమ్ || 3-008-08

  హంసా ఇవ శ్రేణిశో యతానాః శుక్రా వసానాః స్వరవో న ఆగుః |
  ఉన్నీయమానాః కవిభిః పురస్తాద్ దేవా దేవానామ్ అపి యన్తి పాథః || 3-008-09

  శృఙ్గాణీవేచ్ ఛృఙ్గిణాం సం దదృశ్రే చషాలవన్తః స్వరవః పృథివ్యామ్ |
  వాఘద్భిర్ వా విహవే శ్రోషమాణా అస్మాఅవన్తు పృతనాజ్యేషు || 3-008-10

  వనస్పతే శతవల్శో వి రోహ సహస్రవల్శా వి వయం రుహేమ |
  యం త్వామ్ అయం స్వధితిస్ తేజమానః ప్రణినాయ మహతే సౌభగాయ || 3-008-11