ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర య ఆరుః శితిపృష్ఠస్య ధాసేర్ ఆ మాతరా వివిశుః సప్త వాణీః |
  పరిక్షితా పితరా సం చరేతే ప్ర సర్స్రాతే దీర్ఘమ్ ఆయుః ప్రయక్షే || 3-007-01

  దివక్షసో ధేనవో వృష్ణో అశ్వా దేవీర్ ఆ తస్థౌ మధుమద్ వహన్తీః |
  ఋతస్య త్వా సదసి క్షేమయన్తమ్ పర్య్ ఏకా చరతి వర్తనిం గౌః || 3-007-02

  ఆ సీమ్ అరోహత్ సుయమా భవన్తీః పతిశ్ చికిత్వాన్ రయివిద్ రయీణామ్ |
  ప్ర నీలపృష్ఠో అతసస్య ధాసేస్ తా అవాసయత్ పురుధప్రతీకః || 3-007-03

  మహి త్వాష్ట్రమ్ ఊర్జయన్తీర్ అజుర్యం స్తభూయమానం వహతో వహన్తి |
  వ్య్ అఙ్గేభిర్ దిద్యుతానః సధస్థ ఏకామ్ ఇవ రోదసీ ఆ వివేశ || 3-007-04

  జానన్తి వృష్ణో అరుషస్య శేవమ్ ఉత బ్రధ్నస్య శాసనే రణన్తి |
  దివోరుచః సురుచో రోచమానా ఇళా యేషాం గణ్యా మాహినా గీః || 3-007-05

  ఉతో పితృభ్యామ్ ప్రవిదాను ఘోషమ్ మహో మహద్భ్యామ్ అనయన్త శూషమ్ |
  ఉక్షా హ యత్ర పరి ధానమ్ అక్తోర్ అను స్వం ధామ జరితుర్ వవక్ష || 3-007-06

  అధ్వర్యుభిః పఞ్చభిః సప్త విప్రాః ప్రియం రక్షన్తే నిహితమ్ పదం వేః |
  ప్రాఞ్చో మదన్త్య్ ఉక్షణో అజుర్యా దేవా దేవానామ్ అను హి వ్రతా గుః || 3-007-07

  దైవ్యా హోతారా ప్రథమా న్య్ ఋఞ్జే సప్త పృక్షాసః స్వధయా మదన్తి |
  ఋతం శంసన్త ఋతమ్ ఇత్ త ఆహుర్ అను వ్రతం వ్రతపా దీధ్యానాః || 3-007-08

  వృషాయన్తే మహే అత్యాయ పూర్వీర్ వృష్ణే చిత్రాయ రశ్మయః సుయామాః |
  దేవ హోతర్ మన్ద్రతరశ్ చికిత్వాన్ మహో దేవాన్ రోదసీ ఏహ వక్షి || 3-007-09

  పృక్షప్రయజో ద్రవిణః సువాచః సుకేతవ ఉషసో రేవద్ ఊషుః |
  ఉతో చిద్ అగ్నే మహినా పృథివ్యాః కృతం చిద్ ఏనః సమ్ మహే దశస్య || 3-007-10

  ఇళామ్ అగ్నే పురుదంసం సనిం గోః శశ్వత్తమం హవమానాయ సాధ |
  స్యాన్ నః సూనుస్ తనయో విజావాగ్నే సా తే సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే || 3-007-11