ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర కారవో మననా వచ్యమానా దేవద్రీచీం నయత దేవయన్తః |
  దక్షిణావాడ్ వాజినీ ప్రాచ్య్ ఏతి హవిర్ భరన్త్య్ అగ్నయే ఘృతాచీ || 3-006-01

  ఆ రోదసీ అపృణా జాయమాన ఉత ప్ర రిక్థా అధ ను ప్రయజ్యో |
  దివశ్ చిద్ అగ్నే మహినా పృథివ్యా వచ్యన్తాం తే వహ్నయః సప్తజిహ్వాః || 3-006-02

  ద్యౌశ్ చ త్వా పృథివీ యజ్ఞియాసో ని హోతారం సాదయన్తే దమాయ |
  యదీ విశో మానుషీర్ దేవయన్తీః ప్రయస్వతీర్ ఈళతే శుక్రమ్ అర్చిః || 3-006-03

  మహాన్ సధస్థే ధ్రువ ఆ నిషత్తో ऽన్తర్ ద్యావా మాహినే హర్యమాణః |
  ఆస్క్రే సపత్నీ అజరే అమృక్తే సబర్దుఘే ఉరుగాయస్య ధేనూ || 3-006-04

  వ్రతా తే అగ్నే మహతో మహాని తవ క్రత్వా రోదసీ ఆ తతన్థ |
  త్వం దూతో అభవో జాయమానస్ త్వం నేతా వృషభ చర్షణీనామ్ || 3-006-05

  ఋతస్య వా కేశినా యోగ్యాభిర్ ఘృతస్నువా రోహితా ధురి ధిష్వ |
  అథా వహ దేవాన్ దేవ విశ్వాన్ స్వధ్వరా కృణుహి జాతవేదః || 3-006-06

  దివశ్ చిద్ ఆ తే రుచయన్త రోకా ఉషో విభాతీర్ అను భాసి పూర్వీః |
  అపో యద్ అగ్న ఉశధగ్ వనేషు హోతుర్ మన్ద్రస్య పనయన్త దేవాః || 3-006-07

  ఉరౌ వా యే అన్తరిక్షే మదన్తి దివో వా యే రోచనే సన్తి దేవాః |
  ఊమా వా యే సుహవాసో యజత్రా ఆయేమిరే రథ్యో అగ్నే అశ్వాః || 3-006-08

  ఐభిర్ అగ్నే సరథం యాహ్య్ అర్వాఙ్ నానారథం వా విభవో హ్య్ అశ్వాః |
  పత్నీవతస్ త్రింశతం త్రీంశ్ చ దేవాన్ అనుష్వధమ్ ఆ వహ మాదయస్వ || 3-006-09

  స హోతా యస్య రోదసీ చిద్ ఉర్వీ యజ్ఞం-యజ్ఞమ్ అభి వృధే గృణీతః |
  ప్రాచీ అధ్వరేవ తస్థతుః సుమేకే ఋతావరీ ఋతజాతస్య సత్యే || 3-006-10

  ఇళామ్ అగ్నే పురుదంసం సనిం గోః శశ్వత్తమం హవమానాయ సాధ |
  స్యాన్ నః సూనుస్ తనయో విజావాగ్నే సా తే సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే || 3-006-11