ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వామ్ అగ్నే మనీషిణః సమ్రాజం చర్షణీనామ్ |
  దేవమ్ మర్తాస ఇన్ధతే సమ్ అధ్వరే || 3-010-01

  త్వాం యజ్ఞేష్వ్ ఋత్విజమ్ అగ్నే హోతారమ్ ఈళతే |
  గోపా ఋతస్య దీదిహి స్వే దమే || 3-010-02

  స ఘా యస్ తే దదాశతి సమిధా జాతవేదసే |
  సో అగ్నే ధత్తే సువీర్యం స పుష్యతి || 3-010-03

  స కేతుర్ అధ్వరాణామ్ అగ్నిర్ దేవేభిర్ ఆ గమత్ |
  అఞ్జానః సప్త హోతృభిర్ హవిష్మతే || 3-010-04

  ప్ర హోత్రే పూర్వ్యం వచో ऽగ్నయే భరతా బృహత్ |
  విపాం జ్యోతీంషి బిభ్రతే న వేధసే || 3-010-05

  అగ్నిం వర్ధన్తు నో గిరో యతో జాయత ఉక్థ్యః |
  మహే వాజాయ ద్రవిణాయ దర్శతః || 3-010-06

  అగ్నే యజిష్ఠో అధ్వరే దేవాన్ దేవయతే యజ |
  హోతా మన్ద్రో వి రాజస్య్ అతి స్రిధః || 3-010-07

  స నః పావక దీదిహి ద్యుమద్ అస్మే సువీర్యమ్ |
  భవా స్తోతృభ్యో అన్తమః స్వస్తయే || 3-010-08

  తం త్వా విప్రా విపన్యవో జాగృవాంసః సమ్ ఇన్ధతే |
  హవ్యవాహమ్ అమర్త్యం సహోవృధమ్ || 3-010-09