ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిర్ హోతా పురోహితో ऽధ్వరస్య విచర్షణిః |
  స వేద యజ్ఞమ్ ఆనుషక్ || 3-011-01

  స హవ్యవాళ్ అమర్త్య ఉశిగ్ దూతశ్ చనోహితః |
  అగ్నిర్ ధియా సమ్ ఋణ్వతి || 3-011-02

  అగ్నిర్ ధియా స చేతతి కేతుర్ యజ్ఞస్య పూర్వ్యః |
  అర్థం హ్య్ అస్య తరణి || 3-011-03

  అగ్నిం సూనుం సనశ్రుతం సహసో జాతవేదసమ్ |
  వహ్నిం దేవా అకృణ్వత || 3-011-04

  అదాభ్యః పురతా విశామ్ అగ్నిర్ మానుషీణామ్ |
  తూర్ణీ రథః సదా నవః || 3-011-05

  సాహ్వాన్ విశ్వా అభియుజః క్రతుర్ దేవానామ్ అమృక్తః |
  అగ్నిస్ తువిశ్రవస్తమః || 3-011-06

  అభి ప్రయాంసి వాహసా దాశ్వాఅశ్నోతి మర్త్యః |
  క్షయమ్ పావకశోచిషః || 3-011-07

  పరి విశ్వాని సుధితాగ్నేర్ అశ్యామ మన్మభిః |
  విప్రాసో జాతవేదసః || 3-011-08

  అగ్నే విశ్వాని వార్యా వాజేషు సనిషామహే |
  త్వే దేవాస ఏరిరే || 3-011-09