ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాగ్నీ ఆ గతం సుతం గీర్భిర్ నభో వరేణ్యమ్ |
  అస్య పాతం ధియేషితా || 3-012-01

  ఇన్ద్రాగ్నీ జరితుః సచా యజ్ఞో జిగాతి చేతనః |
  అయా పాతమ్ ఇమం సుతమ్ || 3-012-02

  ఇన్ద్రమ్ అగ్నిం కవిచ్ఛదా యజ్ఞస్య జూత్యా వృణే |
  తా సోమస్యేహ తృమ్పతామ్ || 3-012-03

  తోశా వృత్రహణా హువే సజిత్వానాపరాజితా |
  ఇన్ద్రాగ్నీ వాజసాతమా || 3-012-04

  ప్ర వామ్ అర్చన్త్య్ ఉక్థినో నీథావిదో జరితారః |
  ఇన్ద్రాగ్నీ ఇష ఆ వృణే || 3-012-05

  ఇన్ద్రాగ్నీ నవతిమ్ పురో దాసపత్నీర్ అధూనుతమ్ |
  సాకమ్ ఏకేన కర్మణా || 3-012-06

  ఇన్ద్రాగ్నీ అపసస్ పర్య్ ఉప ప్ర యన్తి ధీతయః |
  ఋతస్య పథ్యా అను || 3-012-07

  ఇన్ద్రాగ్నీ తవిషాణి వాం సధస్థాని ప్రయాంసి చ |
  యువోర్ అప్తూర్యం హితమ్ || 3-012-08

  ఇన్ద్రాగ్నీ రోచనా దివః పరి వాజేషు భూషథః |
  తద్ వాం చేతి ప్ర వీర్యమ్ || 3-012-09