ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రః స్వాహా పిబతు యస్య సోమ ఆగత్యా తుమ్రో వృషభో మరుత్వాన్ |
  ఓరువ్యచాః పృణతామ్ ఏభిర్ అన్నైర్ ఆస్య హవిస్ తన్వః కామమ్ ఋధ్యాః || 3-050-01

  ఆ తే సపర్యూ జవసే యునజ్మి యయోర్ అను ప్రదివః శ్రుష్టిమ్ ఆవః |
  ఇహ త్వా ధేయుర్ హరయః సుశిప్ర పిబా త్వ్ అస్య సుషుతస్య చారోః || 3-050-02

  గోభిర్ మిమిక్షుం దధిరే సుపారమ్ ఇన్ద్రం జ్యైష్ఠ్యాయ ధాయసే గృణానాః |
  మన్దానః సోమమ్ పపివాఋజీషిన్ సమ్ అస్మభ్యమ్ పురుధా గా ఇషణ్య || 3-050-03

  ఇమం కామమ్ మన్దయా గోభిర్ అశ్వైశ్ చన్ద్రవతా రాధసా పప్రథశ్ చ |
  స్వర్యవో మతిభిస్ తుభ్యం విప్రా ఇన్ద్రాయ వాహః కుశికాసో అక్రన్ || 3-050-04

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-050-05