ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శంసా మహామ్ ఇన్ద్రం యస్మిన్ విశ్వా ఆ కృష్టయః సోమపాః కామమ్ అవ్యన్ |
  యం సుక్రతుం ధిషణే విభ్వతష్టం ఘనం వృత్రాణాం జనయన్త దేవాః || 3-049-01

  యం ను నకిః పృతనాసు స్వరాజం ద్వితా తరతి నృతమం హరిష్ఠామ్ |
  ఇనతమః సత్వభిర్ యో హ శూషైః పృథుజ్రయా అమినాద్ ఆయుర్ దస్యోః || 3-049-02

  సహావా పృత్సు తరణిర్ నార్వా వ్యానశీ రోదసీ మేహనావాన్ |
  భగో న కారే హవ్యో మతీనామ్ పితేవ చారుః సుహవో వయోధాః || 3-049-03

  ధర్తా దివో రజసస్ పృష్ట ఊర్ధ్వో రథో న వాయుర్ వసుభిర్ నియుత్వాన్ |
  క్షపాం వస్తా జనితా సూర్యస్య విభక్తా భాగం ధిషణేవ వాజమ్ || 3-049-04

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-049-05