ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సద్యో హ జాతో వృషభః కనీనః ప్రభర్తుమ్ ఆవద్ అన్ధసః సుతస్య |
  సాధోః పిబ ప్రతికామం యథా తే రసాశిరః ప్రథమం సోమ్యస్య || 3-048-01

  యజ్ జాయథాస్ తద్ అహర్ అస్య కామే ऽంశోః పీయూషమ్ అపిబో గిరిష్ఠామ్ |
  తం తే మాతా పరి యోషా జనిత్రీ మహః పితుర్ దమ ఆసిఞ్చద్ అగ్రే || 3-048-02

  ఉపస్థాయ మాతరమ్ అన్నమ్ ఐట్ట తిగ్మమ్ అపశ్యద్ అభి సోమమ్ ఊధః |
  ప్రయావయన్న్ అచరద్ గృత్సో అన్యాన్ మహాని చక్రే పురుధప్రతీకః || 3-048-03

  ఉగ్రస్ తురాషాళ్ అభిభూత్యోజా యథావశం తన్వం చక్ర ఏషః |
  త్వష్టారమ్ ఇన్ద్రో జనుషాభిభూయాముష్యా సోమమ్ అపిబచ్ చమూషు || 3-048-04

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-048-05