ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మరుత్వాఇన్ద్ర వృషభో రణాయ పిబా సోమమ్ అనుష్వధమ్ మదాయ |
  ఆ సిఞ్చస్వ జఠరే మధ్వ ఊర్మిం త్వం రాజాసి ప్రదివః సుతానామ్ || 3-047-01

  సజోషా ఇన్ద్ర సగణో మరుద్భిః సోమమ్ పిబ వృత్రహా శూర విద్వాన్ |
  జహి శత్రూఅప మృధో నుదస్వాథాభయం కృణుహి విశ్వతో నః || 3-047-02

  ఉత ఋతుభిర్ ఋతుపాః పాహి సోమమ్ ఇన్ద్ర దేవేభిః సఖిభిః సుతం నః |
  యాఆభజో మరుతో యే త్వాన్వ్ అహన్ వృత్రమ్ అదధుస్ తుభ్యమ్ ఓజః || 3-047-03

  యే త్వాహిహత్యే మఘవన్న్ అవర్ధన్ యే శామ్బరే హరివో యే గవిష్టౌ |
  యే త్వా నూనమ్ అనుమదన్తి విప్రాః పిబేన్ద్ర సోమం సగణో మరుద్భిః || 3-047-04

  మరుత్వన్తం వృషభం వావృధానమ్ అకవారిం దివ్యం శాసమ్ ఇన్ద్రమ్ |
  విశ్వాసాహమ్ అవసే నూతనాయోగ్రం సహోదామ్ ఇహ తం హువేమ || 3-047-05