ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యుధ్మస్య తే వృషభస్య స్వరాజ ఉగ్రస్య యూన స్థవిరస్య ఘృష్వేః |
  అజూర్యతో వజ్రిణో వీర్యాణీన్ద్ర శ్రుతస్య మహతో మహాని || 3-046-01

  మహాఅసి మహిష వృష్ణ్యేభిర్ ధనస్పృద్ ఉగ్ర సహమానో అన్యాన్ |
  ఏకో విశ్వస్య భువనస్య రాజా స యోధయా చ క్షయయా చ జనాన్ || 3-046-02

  ప్ర మాత్రాభీ రిరిచే రోచమానః ప్ర దేవేభిర్ విశ్వతో అప్రతీతః |
  ప్ర మజ్మనా దివ ఇన్ద్రః పృథివ్యాః ప్రోరోర్ మహో అన్తరిక్షాద్ ఋజీషీ || 3-046-03

  ఉరుం గభీరం జనుషాభ్య్ ఉగ్రం విశ్వవ్యచసమ్ అవతమ్ మతీనామ్ |
  ఇన్ద్రం సోమాసః ప్రదివి సుతాసః సముద్రం న స్రవత ఆ విశన్తి || 3-046-04

  యం సోమమ్ ఇన్ద్ర పృథివీద్యావా గర్భం న మాతా బిభృతస్ త్వాయా |
  తం తే హిన్వన్తి తమ్ ఉ తే మృజన్త్య్ అధ్వర్యవో వృషభ పాతవా ఉ || 3-046-05