ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ మన్ద్రైర్ ఇన్ద్ర హరిభిర్ యాహి మయూరరోమభిః |
  మా త్వా కే చిన్ ని యమన్ విం నా పాశినో ऽతి ధన్వేవ తాఇహి || 3-045-01

  వృత్రఖాదో వలంరుజః పురాం దర్మో అపామ్ అజః |
  స్థాతా రథస్య హర్యోర్ అభిస్వర ఇన్ద్రో దృళ్హా చిద్ ఆరుజః || 3-045-02

  గమ్భీరాఉదధీఇవ క్రతుమ్ పుష్యసి గా ఇవ |
  ప్ర సుగోపా యవసం ధేనవో యథా హ్రదం కుల్యా ఇవాశత || 3-045-03

  ఆ నస్ తుజం రయిమ్ భరాంశం న ప్రతిజానతే |
  వృక్షమ్ పక్వమ్ ఫలమ్ అఙ్కీవ ధూనుహీన్ద్ర సమ్పారణం వసు || 3-045-04

  స్వయుర్ ఇన్ద్ర స్వరాళ్ అసి స్మద్దిష్టిః స్వయశస్తరః |
  స వావృధాన ఓజసా పురుష్టుత భవా నః సుశ్రవస్తమః || 3-045-05