ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం తే అస్తు హర్యతః సోమ ఆ హరిభిః సుతః |
  జుషాణ ఇన్ద్ర హరిభిర్ న ఆ గహ్య్ ఆ తిష్ఠ హరితం రథమ్ || 3-044-01

  హర్యన్న్ ఉషసమ్ అర్చయః సూర్యం హర్యన్న్ అరోచయః |
  విద్వాంశ్ చికిత్వాన్ హర్యశ్వ వర్ధస ఇన్ద్ర విశ్వా అభి శ్రియః || 3-044-02

  ద్యామ్ ఇన్ద్రో హరిధాయసమ్ పృథివీం హరివర్పసమ్ |
  అధారయద్ ధరితోర్ భూరి భోజనం యయోర్ అన్తర్ హరిశ్ చరత్ || 3-044-03

  జజ్ఞానో హరితో వృషా విశ్వమ్ ఆ భాతి రోచనమ్ |
  హర్యశ్వో హరితం ధత్త ఆయుధమ్ ఆ వజ్రమ్ బాహ్వోర్ హరిమ్ || 3-044-04

  ఇన్ద్రో హర్యన్తమ్ అర్జునం వజ్రం శుక్రైర్ అభీవృతమ్ |
  అపావృణోద్ ధరిభిర్ అద్రిభిః సుతమ్ ఉద్ గా హరిభిర్ ఆజత || 3-044-05