ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ యాహ్య్ అర్వాఙ్ ఉప వన్ధురేష్ఠాస్ తవేద్ అను ప్రదివః సోమపేయమ్ |
  ప్రియా సఖాయా వి ముచోప బర్హిస్ త్వామ్ ఇమే హవ్యవాహో హవన్తే || 3-043-01

  ఆ యాహి పూర్వీర్ అతి చర్షణీర్ ఆఅర్య ఆశిష ఉప నో హరిభ్యామ్ |
  ఇమా హి త్వా మతయ స్తోమతష్టా ఇన్ద్ర హవన్తే సఖ్యం జుషాణాః || 3-043-02

  ఆ నో యజ్ఞం నమోవృధం సజోషా ఇన్ద్ర దేవ హరిభిర్ యాహి తూయమ్ |
  అహం హి త్వా మతిభిర్ జోహవీమి ఘృతప్రయాః సధమాదే మధూనామ్ || 3-043-03

  ఆ చ త్వామ్ ఏతా వృషణా వహాతో హరీ సఖాయా సుధురా స్వఙ్గా |
  ధానావద్ ఇన్ద్రః సవనం జుషాణః సఖా సఖ్యుః శృణవద్ వన్దనాని || 3-043-04

  కువిన్ మా గోపాం కరసే జనస్య కువిద్ రాజానమ్ మఘవన్న్ ఋజీషిన్ |
  కువిన్ మ ఋషిమ్ పపివాంసం సుతస్య కువిన్ మే వస్వో అమృతస్య శిక్షాః || 3-043-05

  ఆ త్వా బృహన్తో హరయో యుజానా అర్వాగ్ ఇన్ద్ర సధమాదో వహన్తు |
  ప్ర యే ద్వితా దివ ఋఞ్జన్త్య్ ఆతాః సుసమ్మృష్టాసో వృషభస్య మూరాః || 3-043-06

  ఇన్ద్ర పిబ వృషధూతస్య వృష్ణ ఆ యం తే శ్యేన ఉశతే జభార |
  యస్య మదే చ్యావయసి ప్ర కృష్టీర్ యస్య మదే అప గోత్రా వవర్థ || 3-043-07

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-043-08