ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉప నః సుతమ్ ఆ గహి సోమమ్ ఇన్ద్ర గవాశిరమ్ |
  హరిభ్యాం యస్ తే అస్మయుః || 3-042-01

  తమ్ ఇన్ద్ర మదమ్ ఆ గహి బర్హిష్ఠాం గ్రావభిః సుతమ్ |
  కువిన్ న్వ్ అస్య తృప్ణవః || 3-042-02

  ఇన్ద్రమ్ ఇత్థా గిరో మమాచ్ఛాగుర్ ఇషితా ఇతః |
  ఆవృతే సోమపీతయే || 3-042-03

  ఇన్ద్రం సోమస్య పీతయే స్తోమైర్ ఇహ హవామహే |
  ఉక్థేభిః కువిద్ ఆగమత్ || 3-042-04

  ఇన్ద్ర సోమాః సుతా ఇమే తాన్ దధిష్వ శతక్రతో |
  జఠరే వాజినీవసో || 3-042-05

  విద్మా హి త్వా ధనంజయం వాజేషు దధృషం కవే |
  అధా తే సుమ్నమ్ ఈమహే || 3-042-06

  ఇమమ్ ఇన్ద్ర గవాశిరం యవాశిరం చ నః పిబ |
  ఆగత్యా వృషభిః సుతమ్ || 3-042-07

  తుభ్యేద్ ఇన్ద్ర స్వ ఓక్యే సోమం చోదామి పీతయే |
  ఏష రారన్తు తే హృది || 3-042-08

  త్వాం సుతస్య పీతయే ప్రత్నమ్ ఇన్ద్ర హవామహే |
  కుశికాసో అవస్యవః || 3-042-09