ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ తూ న ఇన్ద్ర మద్ర్యగ్ ఘువానః సోమపీతయే |
  హరిభ్యాం యాహ్య్ అద్రివః || 3-041-01

  సత్తో హోతా న ఋత్వియస్ తిస్తిరే బర్హిర్ ఆనుషక్ |
  అయుజ్రన్ ప్రాతర్ అద్రయః || 3-041-02

  ఇమా బ్రహ్మ బ్రహ్మవాహః క్రియన్త ఆ బర్హిః సీద |
  వీహి శూర పురోళాశమ్ || 3-041-03

  రారన్ధి సవనేషు ణ ఏషు స్తోమేషు వృత్రహన్ |
  ఉక్థేష్వ్ ఇన్ద్ర గిర్వణః || 3-041-04

  మతయః సోమపామ్ ఉరుం రిహన్తి శవసస్ పతిమ్ |
  ఇన్ద్రం వత్సం న మాతరః || 3-041-05

  స మన్దస్వా హ్య్ అన్ధసో రాధసే తన్వా మహే |
  న స్తోతారం నిదే కరః || 3-041-06

  వయమ్ ఇన్ద్ర త్వాయవో హవిష్మన్తో జరామహే |
  ఉత త్వమ్ అస్మయుర్ వసో || 3-041-07

  మారే అస్మద్ వి ముముచో హరిప్రియార్వాఙ్ యాహి |
  ఇన్ద్ర స్వధావో మత్స్వేహ || 3-041-08

  అర్వాఞ్చం త్వా సుఖే రథే వహతామ్ ఇన్ద్ర కేశినా |
  ఘృతస్నూ బర్హిర్ ఆసదే || 3-041-09