ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్ర త్వా వృషభం వయం సుతే సోమే హవామహే |
  స పాహి మధ్వో అన్ధసః || 3-040-01

  ఇన్ద్ర క్రతువిదం సుతం సోమం హర్య పురుష్టుత |
  పిబా వృషస్వ తాతృపిమ్ || 3-040-02

  ఇన్ద్ర ప్ర ణో ధితావానం యజ్ఞం విశ్వేభిర్ దేవేభిః |
  తిర స్తవాన విశ్పతే || 3-040-03

  ఇన్ద్ర సోమాః సుతా ఇమే తవ ప్ర యన్తి సత్పతే |
  క్షయం చన్ద్రాస ఇన్దవః || 3-040-04

  దధిష్వా జఠరే సుతం సోమమ్ ఇన్ద్ర వరేణ్యమ్ |
  తవ ద్యుక్షాస ఇన్దవః || 3-040-05

  గిర్వణః పాహి నః సుతమ్ మధోర్ ధారాభిర్ అజ్యసే |
  ఇన్ద్ర త్వాదాతమ్ ఇద్ యశః || 3-040-06

  అభి ద్యుమ్నాని వనిన ఇన్ద్రం సచన్తే అక్షితా |
  పీత్వీ సోమస్య వావృధే || 3-040-07

  అర్వావతో న ఆ గహి పరావతశ్ చ వృత్రహన్ |
  ఇమా జుషస్వ నో గిరః || 3-040-08

  యద్ అన్తరా పరావతమ్ అర్వావతం చ హూయసే |
  ఇన్ద్రేహ తత ఆ గహి || 3-040-09