ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రమ్ మతిర్ హృద ఆ వచ్యమానాచ్ఛా పతిం స్తోమతష్టా జిగాతి |
  యా జాగృవిర్ విదథే శస్యమానేన్ద్ర యత్ తే జాయతే విద్ధి తస్య || 3-039-01

  దివశ్ చిద్ ఆ పూర్వ్యా జాయమానా వి జాగృవిర్ విదథే శస్యమానా |
  భద్రా వస్త్రాణ్య్ అర్జునా వసానా సేయమ్ అస్మే సనజా పిత్ర్యా ధీః || 3-039-02

  యమా చిద్ అత్ర యమసూర్ అసూత జిహ్వాయా అగ్రమ్ పతద్ ఆ హ్య్ అస్థాత్ |
  వపూంషి జాతా మిథునా సచేతే తమోహనా తపుషో బుధ్న ఏతా || 3-039-03

  నకిర్ ఏషాం నిన్దితా మర్త్యేషు యే అస్మాకమ్ పితరో గోషు యోధాః |
  ఇన్ద్ర ఏషాం దృంహితా మాహినావాన్ ఉద్ గోత్రాణి ససృజే దంసనావాన్ || 3-039-04

  సఖా హ యత్ర సఖిభిర్ నవగ్వైర్ అభిజ్ఞ్వ్ ఆ సత్వభిర్ గా అనుగ్మన్ |
  సత్యం తద్ ఇన్ద్రో దశభిర్ దశగ్వైః సూర్యం వివేద తమసి క్షియన్తమ్ || 3-039-05

  ఇన్ద్రో మధు సమ్భృతమ్ ఉస్రియాయామ్ పద్వద్ వివేద శఫవన్ నమే గోః |
  గుహా హితం గుహ్యం గూళ్హమ్ అప్సు హస్తే దధే దక్షిణే దక్షిణావాన్ || 3-039-06

  జ్యోతిర్ వృణీత తమసో విజానన్న్ ఆరే స్యామ దురితాద్ అభీకే |
  ఇమా గిరః సోమపాః సోమవృద్ధ జుషస్వేన్ద్ర పురుతమస్య కారోః || 3-039-07

  జ్యోతిర్ యజ్ఞాయ రోదసీ అను ష్యాద్ ఆరే స్యామ దురితస్య భూరేః |
  భూరి చిద్ ధి తుజతో మర్త్యస్య సుపారాసో వసవో బర్హణావత్ || 3-039-08

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-039-09