ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభి తష్టేవ దీధయా మనీషామ్ అత్యో న వాజీ సుధురో జిహానః |
  అభి ప్రియాణి మర్మృశత్ పరాణి కవీఇచ్ఛామి సందృశే సుమేధాః || 3-038-01

  ఇనోత పృచ్ఛ జనిమా కవీనామ్ మనోధృతః సుకృతస్ తక్షత ద్యామ్ |
  ఇమా ఉ తే ప్రణ్యో వర్ధమానా మనోవాతా అధ ను ధర్మణి గ్మన్ || 3-038-02

  ని షీమ్ ఇద్ అత్ర గుహ్యా దధానా ఉత క్షత్రాయ రోదసీ సమ్ అఞ్జన్ |
  సమ్ మాత్రాభిర్ మమిరే యేముర్ ఉర్వీ అన్తర్ మహీ సమృతే ధాయసే ధుః || 3-038-03

  ఆతిష్ఠన్తమ్ పరి విశ్వే అభూషఞ్ ఛ్రియో వసానశ్ చరతి స్వరోచిః |
  మహత్ తద్ వృష్ణో అసురస్య నామా విశ్వరూపో అమృతాని తస్థౌ || 3-038-04

  అసూత పూర్వో వృషభో జ్యాయాన్ ఇమా అస్య శురుధః సన్తి పూర్వీః |
  దివో నపాతా విదథస్య ధీభిః క్షత్రం రాజానా ప్రదివో దధాథే || 3-038-05

  త్రీణి రాజానా విదథే పురూణి పరి విశ్వాని భూషథః సదాంసి |
  అపశ్యమ్ అత్ర మనసా జగన్వాన్ వ్రతే గన్ధర్వాఅపి వాయుకేశాన్ || 3-038-06

  తద్ ఇన్ న్వ్ అస్య వృషభస్య ధేనోర్ ఆ నామభిర్ మమిరే సక్మ్యం గోః |
  అన్యద్-అన్యద్ అసుర్యం వసానా ని మాయినో మమిరే రూపమ్ అస్మిన్ || 3-038-07

  తద్ ఇన్ న్వ్ అస్య సవితుర్ నకిర్ మే హిరణ్యయీమ్ అమతిం యామ్ అశిశ్రేత్ |
  ఆ సుష్టుతీ రోదసీ విశ్వమిన్వే అపీవ యోషా జనిమాని వవ్రే || 3-038-08

  యువమ్ ప్రత్నస్య సాధథో మహో యద్ దైవీ స్వస్తిః పరి ణః స్యాతమ్ |
  గోపాజిహ్వస్య తస్థుషో విరూపా విశ్వే పశ్యన్తి మాయినః కృతాని || 3-038-09

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 3-038-10