ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 3 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వార్త్రహత్యాయ శవసే పృతనాషాహ్యాయ చ |
  ఇన్ద్ర త్వా వర్తయామసి || 3-037-01

  అర్వాచీనం సు తే మన ఉత చక్షుః శతక్రతో |
  ఇన్ద్ర కృణ్వన్తు వాఘతః || 3-037-02

  నామాని తే శతక్రతో విశ్వాభిర్ గీర్భిర్ ఈమహే |
  ఇన్ద్రాభిమాతిషాహ్యే || 3-037-03

  పురుష్టుతస్య ధామభిః శతేన మహయామసి |
  ఇన్ద్రస్య చర్షణీధృతః || 3-037-04

  ఇన్ద్రం వృత్రాయ హన్తవే పురుహూతమ్ ఉప బ్రువే |
  భరేషు వాజసాతయే || 3-037-05

  వాజేషు సాసహిర్ భవ త్వామ్ ఈమహే శతక్రతో |
  ఇన్ద్ర వృత్రాయ హన్తవే || 3-037-06

  ద్యుమ్నేషు పృతనాజ్యే పృత్సుతూర్షు శ్రవస్సు చ |
  ఇన్ద్ర సాక్ష్వాభిమాతిషు || 3-037-07

  శుష్మిన్తమం న ఊతయే ద్యుమ్నినమ్ పాహి జాగృవిమ్ |
  ఇన్ద్ర సోమం శతక్రతో || 3-037-08

  ఇన్ద్రియాణి శతక్రతో యా తే జనేషు పఞ్చసు |
  ఇన్ద్ర తాని త ఆ వృణే || 3-037-09

  అగన్న్ ఇన్ద్ర శ్రవో బృహద్ ద్యుమ్నం దధిష్వ దుష్టరమ్ |
  ఉత్ తే శుష్మం తిరామసి || 3-037-10

  అర్వావతో న ఆ గహ్య్ అథో శక్ర పరావతః |
  ఉ లోకో యస్ తే అద్రివ ఇన్ద్రేహ తత ఆ గహి || 3-037-11